Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 11 2008

Честота на хеликобактер пилори инфекцията при 820 пациенти
с язвена болест и неязвена диспепсия

виж като PDF
Текст A
Др- В. Джурков, д-р Т. Кърпарова, д-р П. Акрабова, д-р П. БахчеванскаИнфекцията с Helicobacter pylori (Н.р.) е една от най-разпространените в света – обхваща около 50% от населението. Това е най-честата хронична инфекция при човека, като честотата й в различните страни варира силно, в зависимост от степента на индустриално развитие и социално икономическия статус на населението. Въпреки многобройните публикации на тази тема, все още не са напълно изяснени въпросите за точното разпространение и преобладаване на Нр инфекцията в различните възрастови групи, както и ролята на различните фактори за възникване на причинените от нея заболявания.  
 
Материали и методи  
Проучването е ретроспективно и обхваща период от 6 години. През това време в ендоскопския кабинет на клиниката по гастроентерология и хепатология на УМБАЛ ”Св. Георги” – гр. Пловдив, са изследвани 820 подбрани амбулаторни пациенти (473 мъже и 347 жени), на възраст от 18 до 87 г. с горнодиспептичен и болков синдром. На всички е извършена видеогастродуоденоскопия (видеогастроскоп Pentax EG 2901), по време на която са взимани по 3 щипкови биопсии от антрална лигавица на 1-2 см от пилора. Постъпилите биопсии са обработени по следния начин:  
 
С първата биопсия се извършваше БУТ, собствена разработка.  
 
Втората се изпращаше в 10% формалин в Катедрата по патологична анатомия, където се оцветяваше по Giemsa и се изследваше хистологично за наличието на Н.р.  
 
Третата биопсия се поставяше в 0.9% NaCl, като се стриваше със стерилна стъклена пръчка върху предметно стъкло за изготвяне на директно-микроскопски препарат чрез оцветяване по Pfeiffer (1:4 за 10 min). Провеждането на директна микроскопия се извършваше в Катедрата по микробиология и се отчиташе наличието или липсата на Helicobacter pylori в изпратения материал.  
 
Положителни за H.р. се приемаха пациенти с най-малко два положителни теста, а за отрицателни - при три отрицателни теста.  
     
Резултати  
1. От всички изследвани пациенти с горнодиспептични оплаквания – 75.7% (621 от 820) са положителни за H. pylori.  
2. Колонизацията с Helicobacter pylori е:  
   - Мъже - 79.3% - (375 от 473).  
   - Жени - 70.9% - (246 от 347).  
3. Честотата на Н.р. при различните заболявания (общо за двата пола) е:  
   а/Дуоденална язва – 92.2% (357 от 387).  
         - Мъже - 92% (229 от 249).  
         - Жени – 92.8% - (128 от 138).  
   б/Стомашна язва – 77.5% - (62 от 80 ).  
         -Мъже - 80% - (36 от 45).  
         - Жени – 74.2% - (26 от 35).  
   в/При болни без язвена лезия - 59% - (176 от 298).  
         - Мъже - 62.8% - (93 от 148).  
         - Жени – 55.3% - (83 от 150).  
4. Разпределението по възраст на колонизацията с Helicobacter pylori - общо за двата пола е показано на Фиг. 1.  
 
 
5. Разпределението по възраст на колонизацията поотделно за двата пола е показано на Фиг. 2.  
 
 
 
Обсъждане  
Получените от нас данни показват, че честотата на разпространение на H.p. е доста висока за нашата страна. Подобни резултати са получени и при други изследвания, проведени в тази насока.  
 
Първата публикация на тази тема в България е на З. Спасова и сътр. върху 33 пациенти. H. pylori е изолиран при 51.5% от изследваните, а при болните с дуоденална язва е 56.2%[3].  
 
В. Коларски и сътр. изследват 101 пациенти и при 71.29% откриват H. pylori, като при болните с дуоденална язва – 100% са инфектирани, а при стомашна язва - 85.7%[2].  
 
Подобни резултати са получили и Р. Митова и сътр. При изследване на 58 пациенти честотата на колонизацията с H. pylori е 72.4%, при групата с дуоденална язва - 84%, а при болните със стомашна язва - 65%, при неязвена диспепсия – 62.5%[1].  
 
В Унгария A. Takats и сътр. при 2 151 пациенти с горнодиспептични оплаквания, получават следните резултати – 56.3% - Н.р. (+) от всички изследвани, като най-висока е честотата при групата между 41 и 50 години[10].  
 
В Англия C. McNulty и сътр., изследвайки 1 447 неподбрани пациенти намират, че 42% са положителни на Helicobacter pylori. При болните с дуоденална язва - 76% са Н.р. (+) и 64% от тези със стомашна язва[8].  
 
В Турция Dogan и сътр. изследват 216 души с дуоденална язва и 103-ма с неязвена диспепсия. В първата група честотата на инфекцията с H. pylori е 97.6%, а при втората - 57.3%[6].  
 
Zivanoviґc и сътр. от Сърбия провежда изследване на 819 пациенти, като H. Pylori (+) са 69.2% , а от болните с дуоденална язва – 84.8%[12].  
 
Горепосочените проучвания показват, че честотата на инфектиране с Н.р. варира силно в различните страни. В индустриално развитите страни е 30-50%, като се увеличава с около 1% на година след 14-годишна възраст, средно 9-10% на декада[4,5,6,7,8,10]. В развиващите се страни е 60-90% от възрастното население, като също нараства с възрастта и отразява зависимостта, че колкото популацията е по-бедна, толкова е по-голяма честотата на инфектиране[9,11].  
 
Изводи  
1.
Нашите резултати - честота на колонизация с Helicobacter pylori – 71.9%, съвпадат с литературните данни за нашата страна и тези на развиващите се страни - 60-80%, като най-висока е тя при 40-50-годишните.  
2. Честотата на инфекцията с Helicobacter pylori не зависи от пола.  
 
 
КНИГОПИС:
 
 
1. Митова Р. и др. Сравнително проучване на честотата на Campylobacter pylori при дуоденални, стомашни язви и хронични гастрити с уреазен тест и хистологично оцветяване. - Вътр. болести, 1989, 4, 78-80.  
2. Коларски В. и др. Campylobacter pylori при болни с хронични гастрити, язвена болест на стомаха и дуоденума. - Вътр. болести, 1989, 2, 58-62.  
3. Спасова З. и др. Campylobacter pylori - фактор за възпалителните промени в стомаха. ІІ. Установяване на Campylobacter pylori при заболявания на стомаха и дуоденума. Съвр. Мед., 1988, 11, 24-26.  
4. Blecker U. et al. The prevalence of Helicobacter pylori in asymptomatic adults. - Acta Gastroenterol Belg, 1993; suppl.: A84  
5. Broutet N. et al. What is the magnitude of Helicobacter pylori infection in patients consulting gastroenterologist in France? - Gut 1996, 39, suppl. 2, A85.  
6. Dogan B. et al. Prevalence of duodenal bulb gastric metaplasia and Helicobacter pylori in Turkey. – In: 5 United European gastroenterology week, Paris, 1996, abstract 13 0334.  
7. Hirshl A. M. Frequency of occurrence of Campylobacter pylori and analysis of the systemic and local immune response.-Zbl Bact Hyg (A) 1987; 266:536-542.  
8. McNulty C. et al. The prevalence of C. pylori in 1447 patients at endoscopy. - Am J Gastroenterol, v. 83. №9, 1988, 1035.  
9. Parkinson A., Golv B. et al. High prevalence of Helicobacter pylori specific IgG in serum of Alaska natives. -Gut 1996,v.39, suppl.2, A85.  
10. Takats A. et al. Frequency of H. Pylori in the 4th and 15th district of Budapest with regard to age topography (an epidemiological analysis surveying 2151 patients). –Gut, 1996, v.39, suppl.2, A 84.  
11.Torres J., Leal-Herrera Y. et al. Seroprevalence to Helicobacter pylori infection in Mexico. Gut 1996, v.39, suppl.2, A83.  
12. Zivanoviґc M. et al. Diseases of the upper segment of the gastrointestinal tract and Helicobacter pylori infection. - Med Pregl, 1997, 50(11-12): 465-468.