Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 5 2008

Фотозащитата: под знака на промяната

виж като PDF
Текст A
UV-лъчите и кожата  
 
Слънцето играе изключително важна роля в нашия живот и оказва благотворно влияние върху нашето физическо и психическо състояние. Въпреки това прекаленото излагане на слънчеви лъчи може да увреди сериозно кожата. Този тип увреждания могат да бъдат разделени на две групи: краткотрайни (слънчевите изгаряния) и дълготрайни (имуносупресията, стареенето на кожата и рак на кожата).  
 
Най-добрият начин за предпазване от вредните слънчеви влияния е избягването на излагането на слънце, особено по време на часовете на максимален интензитет на UV-радиацията (11-16 ч.). Ако излагането на слънце през тези часове е неизбежно, трябва да се използва подходящо облекло - шапки с козирки, слънчеви очила, както и панталони и блузи с дълги ръкави от плътна материя. При излагането на слънце трябва да се взимат предвид, и типа кожа и различния интензитет на UV-лъчите (продължителността на излагането на слънце, сезона, надморската височина и някои специфични условия като например на плажа или по време на ски).  
 
Употребата на фотозащитни продукти дава незадоволителни резултати, въпреки нарастващата загриженост по повод на рисковете, породени от UV-лъчите. В последните години, козметичната индустрия концентрира своите усилия в осигуряването на продукти с високо ниво на защита спрямо UVB лъчите, считани за основен причинител на повечето кожни увреждания. Въпреки това последните проучвания разкриват ролята на UVA лъчите не само като основен фактор за стареенето на кожата и фотодерматозата, но и значителната им роля в имуносупресивните процеси и в повишаването на риска от рак на кожата. Именно от тези обстоятелства се обосновава доказаната необходимост от широкоспектърни слънцезащитни продукти (Sun Protection Products - SPPs).  
 
В наши дни се използват различни индекси за измерване и оценяване на ефекта на SPPs: слънцезащитен фактор (Sun Protection Faсtor - SPF), индекс на защита UVA (Index of Protection - IP UVA) и критична дължина на вълната (Critical Wavelength - CW). Първите два - SPF и IP UVA са методи in viv основаващи се на реалните практически резултати, докато CW представлява спектроскопични данни, достигнати in vitro чрез лабораторни изследвания.  
 
SPF тестът се основава на измерването на "минималната еритемна доза" (Minimal Erythema Dose - MED), която представлява минималното количество, достатъчно за причиняването на еритема след излагането на слънце. Нейното установяване се постига чрез изследването на зони от кожата на от 10 до 20 доброволци, които се подлагат на въздействието на светлинен източник, имитиращ слънчевата светлина при 40 градуса северна ширина. Дозата от UVA + UVB лъчи се увеличава за всяка зона с 1.25. Облъчването се извършва по два пъти за всеки участник, като единия път се използва защитата на SPP върху кожата, за да се установи нивото ѝ, а при другия опит не се използва никаква защита. MED ще представлява първата област, в която еритемата се появи като хомогенна, лесно различима и с ясни очертания. Според двата начина на измерване ще има два вида MED - MEDp и MEDnp, като "р" е стойността за защитената кожа (protected skin), а "nр" - за незащитената (non-protected skin). Индивидуалният SPF е отношението между MEDp и MEDnp, а крайният SPF е средната стойност от измерванията при всички 10-20 доброволци. Тъй като зачервяването в резултат на слънчево изгаряне е измерим параметър, SPF се счита за индексът на анти-еритемната UV защита. На този етап SPF е единственият международен индекс, признат от здравните власти в Европейския съюз (COLIPA), САЩ (FDA), Япония (JCA), Южна Африка и други.  
 
IP UVA тестът е подобен на SPF метода, но разликата е, че източникът на светлина излъчва единствено UVA-лъчи и измерваният параметър Минимална Пигментираща Доза (Minimal Pigmentary Dose - MPD). Това е така, защото ефектът, предизвикан върху кожата, вече не е еритема, а временна пигментация в следствие на разпръскването на вече синтезиралите меланин клетки, както и от временното окисляване на източниците на меланин в клетката.  
 
Тази пигментация, която е позната като феномена на Миеровски, е нетрайна и остава върху кожата само няколко часа преди да изчезне напълно. Тя не е явление, свързано със слънчевия тен. Все пак два часа след излагането на UVA-лъчи, пигментацията запазва относителна стабилност, позната като постоянно пигментно потъмняване (Persistent Pigment Darkening - PPD) и именно в този момент се измерва индексът на защита (IP). IP PPD се изчислява по следната формула: PPD=MPDp/MPDnp, където "р" и "nр" имат същото значение, както и при предходния метод. IP PPD UVA е индекс, който се използва единствено в Япония и Европейския Съюз. И двата метода - IP PPD UVA и SPF, се осъществяват при прилагане на 2 mg/cm2 слънцезащитен продукт (SPP) (Фиг. 1).  
 
 
Фиг. 1. In-vivo тест метод на SPF и IP UVA.  
 
 
Тези два експеримента трябва да се използват само като маркиращи методи, тъй като съгласно изискванията на ЕС, трябва да се отдава приоритет на лабораторните тестове in vitro, които могат да постигнат такива резултати, защото практическите in vivo експерименти провокират притеснения от етични съображения.  
 
Тестът, измерващ дължината на вълната - СW, се осъществява лабораторно с помощта на спектрофотометър. Този уред се състои от три основни части: източник на светлина, детектор за светлина и прозрачна платформа за UV-лъчи, намираща се между другите две части. Слънцезащитният продукт се поставя върху платформата и се подлага на UVA и UVB облъчване. Енергията, която не е отразена, а е абсорбирана от слънцезащитния продукт, се улавя от светлинния детектор, разликата между излъчената и приетата доза се превръща в крива на абсорбцията на тествания продукт. На тази крива се измерва критичната дължина на вълната, която представлява онази дължина на вълната, при която зоната под спектъра на абсорбация, отговаряща на съответната дължина на вълната, представлява 90% от цялата зона, заемана от спектъра на кривата на абсорбация, когато заема стойности между 290 и 400 nm. Колкото по-близо е дължината на вълната до стойност 400, толкова по-силна е защитата от UV-лъчите (Фиг. 2).  
 
 
Фиг. 2. In-vitro тест метод на Критичната дължина на вълната.  
 
Новите Европейски изисквания по отношение на слънцезащитните продукти  
Контекстът
 
Тези изисквания се въвеждат през септември 2006 г. и се основават на заключенията, до които достигат група експерти на ЕС. Те достигат до следните изводи:  
1. Никой слънцезащитен (SPP) продукт не може да осигури защита от всички UV-лъчи;  
2. Употребата на слънцезащитни продукти може да предотврати образуването на някои видове карциноми;  
3. Все още не е научно доказано, че слънцезащитните продукти могат да предотвратят появата на меланома;  
4. SPPs нямат основание да претендират, че осигуряват пълна защита от рисковете в следствие на прекалено излагане на UV-лъчи;  
5. Прекаленото излагане на слънце в детска възраст е определящ фактор за развитието на рак на кожата;  
6. Високото ниво на SPF (включващо предимно защитата от UVB-лъчи), трябва да включва и защита срещу UVA-лъчите и двата типа защита да са свързани;  
7. Някои билогични кожни увреждания могат да бъдат предотвратени или намалени, ако отношението между Инедкса на защита (IP), установен чрез измерването на Минимална Пигментираща Доза (MDP), свързан основно с влиянието на UBA-лъчите, представлява поне 1/3 от SPF;  
8. За да осигури широкоспектърна защита, крайната дължина на вълната трябва да бъде поне 370 nm.  
 
Изявления, предпазни мерки, инструкции при употреба по отношение на UVA/UVB защитата  
Слънцезащитните продукти трябва да осигуряват защита срещу двата типа - UVA и UVB лъчи.  
Не бива да се правят изявления, изразяващи следните твърдения: 100% UV-защита, без необходимост от повторно нанасяне, без оглед на обстоятелствата - осигуряване на защита, траеща през целия ден.  
Слънцезащитните продукти трябва да са с предупреждение, гласящо, че те не осигуряват 100% защита, както и съвети за предпазните мерки, съпътстващи употребата им, например:  
1. Не се подлагайте прекалено дълго на въздействието на слънцето, дори и да ползвате слънцезащитен продукт;  
2. Не излагайте бебетата и малките деца директно на слънце;  
3. Прекаленото излагане на слънце е сериозен риск за вашето здраве.  
 
Точни и показателни признаци за ефективност  
Ефективността на SPPs трябва да се отбелязва на етикета с обозначителни категории, като "ниска", "средна", "висока" и "много висока". Всяка категория трябва да отговаря на стандартизирано ниво на защита срещу UVA и UVB лъчения.  
 
Разнообразието от номерации, използвани на етикетите за индикация на SPF, трябва да бъде ограничен, за да се улесни съпоставката между различните продукти, без да се намалява възможността за избор на потребителите. За следните стойности на SPF и съответните категории се препоръчват показанията на етикетите на Табл. 1.  
 
Табл. 1.  

Категории

Посочени фактори за слънчева защита

Измерени фактори на слънчева защита

Ниска защита

6

6-9.9

10

10-14.9

Средна защита

15

15-19.9

20

20 -24.9

25

25-29.9

Висока защита

30

30-49.9

50

50-59.9

Много висока защита

50+

60+

 
 
Класификация на Photoderm  
 
Photoderm е слънцезащитен подукт, който комбинира най-висока UVA/SPF слънчева защита (SPF 70, IP PPD UVA 35, CW=379), първата изключителна защита в дълбочина (патентован метод Cellular BIOprotection), най-добрата фотостабилност (91% за крема Photoderm Max) и ново поколение апликатор за максимално удобство и равномерно разнасяне по кожата.  
 
 
Книгопис:
 
1. Official Journal of the European Union ? Commission Recommendation of Sept 2006 on the efficacy of sunscreen products 2006/647/EC.  
2. AFFSAPS ? Produits Cosmétiques de Protection Solaire, Rapport de synthèse élaboré par le groupe de réflexion, janv 2006.