Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2009

Мъжът сам е отговорен за своето здраве

виж като PDF
Текст A
Д-р Хамис АлбелтажиЧрез този скромен труд смятам да обърна внимание на опасностите в областта на мъжкото здраве в условията на сегашната здравна реформа, при което резултатите от извършения анализ е убедително показват, че задачите, стоящи пред специалиста стават все по-сложни и отговорни с нарастващите заплахи и превръщането на хуманната медицинска научна практика в почти административна професия.  
 
Тук не си поставям за цел да отговоря на всички въпроси, свързани с извършващата се промяна, да предвидя всички решени и нерешени проблеми и изхода от тях, но резултатите ми дават основание да твърдя, че създаването на Амбулатория по андрология във всички райони е актуално и основателно! Защо?  
 
Мъжкият инфертилитет и стерилитет в безплодния брак има голямо и широко медико-социално значение (Цветков, Д.). Въз основа на проблемът (половото разстройство при мъжа) е ясно: освен редица заболявания и тази връзка с половото възпитание и профилактичните прегледи от детската възраст, но като възпитателите често се допускат неумишлени грешки. “Някои родители или възпитатели не са подготвени, липсва им правилен подход при разясняването на различни въпроси, повдигнати от самите деца. Те не знаят как да постъпят и какви отговори да дадат” (Трайков, Д.). Половото възпитание трябва да започне още в най-ранните детски години и да продължи в училищна и юношеска възраст и също много важно отчасти и при възрастните. След анулиране на задължителната военна служба в Българската армия се ликвидира последният шанс на един задължителен профилактичен преглед на мъжа пред комисия от лекари-специалисти и остава мъжът сам е отговорен за своето здраве!  
 
От проучванията и извършена анкета на 100 пациенти - мъже на възраст от 18-60 г. всички са със средно и висше образование.  
Със семейно положение: Семейни - 60%, Несемейни - 5% , Разведени - 35%.  
При семейните 40% имат 2 деца, 35% - едно дете, 25% са без дете.  
 
Дали смятат, че задължителните профилактични прегледи са необходими? Всички с отговор – Да - 100%.  
 
С активен сексуален живот са 35% , умерен - 33% , слаб - 29% , без - 3%, доволни от тяхната ерекция - Да: 30%, Не: 70% .  
С познание в сексуалната наука: много - 44%, малко - 53%, съвсем малко - 3%, явили на профилактичен преглед на пикочо- половата система, преди сегашния: един път - 56%, никога - 44%, а от тези 56% по тяхно желание са се явили 69% на профилактичен преглед при специалист, а по съвет от други - 31%.  
 
Оформят се следните групи заболявания в проценти:  
А. Вродени – 3.37%        
Б. Нервни - 7%  
В. Възпалителни -    56%        
Г. Невъзпалителни - 18%  
Д. Инфекциозни -   9%        
Е. Токсични – 6.63%  
 
Смятам, че с прецизно направените статистики (в периода от 2004–2008 г.), Урологичната-андрологичната фондация може да осигури всички необходими данни и да убедят изпълнителната институция в способността на мъжкото здраве да направи това, което е необходимо за профилактика в областта на андрологията. Убеден съм, че получавайки необходимите резултати от общите статистики и проучвания ще успем да постигнем целите, заложени и в лекарската клетва. От всичко, изложено до тук, в извода искам да подчертая, че съм се постарал да бъда достатъчно обективен и точен, без да преувеличавам или опростявам фактите, да реализирам целта и задачите от извършените проучвания, като не съм си поставил за цел да отговоря на всички въпроси, свързани с андрологичния въпрос.  
 
Ще бъда доволен, ако мога да задоволя интересите около този труд, по които познанията на повечето хора са съвсем недостатъчни.  
 
От друга страна, ще бъда признателен на тези, които ще ми покажат някои слабости и ще дадат своите препоръки за подобрението на идеята за така създадена амбулатория за наблюдение на мъжко здраве във всички райони.  
 
Хуманият характер на медицината е предпоставка за ефикасно максимално използване на неограничени ресурси в полза на научно-експерименталните проучвания в оглед подобряването на здравето на човека, но реформата в здравната система опитва да осъществи този идеален принцип, но с минималния ресурс. Публикувана през 1998 г. част ІІ в изданието на Министерството на здравеопазването (здравната реформа в България), че “реформата на здравеопазването в България означава да се преустанови възпроизвеждането на здравната система в сега съществуващия й вид и тя да се преобразува в съответствие с принципите, стандартите и опита на страните от Европейската общност”, но от моята практика виждам, че износът на външните европейски принципи не е винаги подходящо съобразен с българските ситуации, тъй като не може да има европейски цени при нищожни доходи на огромната част от населението, а това не само води до фалит на човека в България, а и до психонервни травми.  
 
България е свързана с общото настроение на Европейския съюз за преход към същите промени и въз основа на същите принципи на пазарната икономика. Това налага преструктуриране на демократична основа на всички социални институции, доходи и цени в новата здравна система.  
 
От горецитираното могат да се обобщят следните изводи:  
Стимул за промени в качеството и осигуряване на здравните грижи съобразно европейско повишаване на доходите на населението.  
 
Да се характеризира със сътрудничество върху всички пациентски документации чрез общ софтуер между всички лекари и обществени сектори, наблюдаващи всякакви промени в здравните нужди на населението.  
“Чрез тази логика (движение от бъдещето към настоящето) се идентифицират действията, ресурсите и стъпките, които могат да доведат до желани последици за мъжът в бъдеще” (Манов, В), а по-важен е процесът на планиране в сравнение с плана, “Планът е нищо, планирането е всичко” – казва Айзенхауер”.  
 
 
КНИГОПИС:
 
1. Трайков, Д, интимни беседи по половия въпрос, изд. знание ЕООД, 2000 г., С 7.  
2. Манов, В., Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи, С., 2001 г., с.151.  
3. Цветков, Д., Професор по урология – НИНУХТ - София; Мъжки инфертилитет; изд. БАН 1989 г. С 5.