Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2010

Изследване на нива на серумен тиреоглобулин и тиреоглобулин в смив след тънкоиглена аспирационна биопсия на суспектен за метастаза лимфен възел при пациент с диференциран тиреоиден карцином

виж като PDF
Текст A
Я. Бочева, К. Христозов, М. Бончева, М. Сидерова, И. Красналиев, В. СлавоваРутинното проследяване на пациенти с диференциран тиреоиден карцином (ДТК) включва ултрасонография и изследване на стойностите на стимулиран тиреоглобулин с или без целотелесно скениране с 131-I и последваща тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) при съмнителни за рецидив лезии или суспектно променени регионални лимфни възли.  
 
Клиничен случай  
През месец октомври 2004 г. при провеждане на ултрасонография на пациентката (жена на 30 години) е установен суспектен възел в десния лоб на щитовидната жлеза – солиден, хипоехогенен, с неравни контури и микрокалцификати и размери 2.9/3.8 сm. Проведена е ТАБ под ехографски контрол с цитологичен резултат – наличие на папиларни структури, ядрени бразди и просветлени ядра. Извършена е тотална тиреоидектомия, интраоперативно е установен възел с размери 3.0/4.0 сm с хистологичен резултат – папиларен карцином с инвазия в околния паренхим, екстратиреоидна и съдова инвазия, метастази в парарекурентни, субмандибуларни и ретротрахеални лимфни възли ипсилатерално. Карциномът е стадиран като T4N1M0.  
 
През ноември 2004 г. е проведена радиойодаблация с 95 mCi йод - 131, след което е започнато заместително и супресионно лечение с левотироксин.  
 
През юли 2005 г. след 6-седмично спиране на заместителното лечение, е изследван стимулиран Tg – 0.1 ng/ml при TSH – 90.28 mU/l и FT4 2.67 pmol/l и e проведена сцинтиграфия на шия – чиста, с натрупване в слюнчена жлеза.  
 
През януари 2008 г. ехографски е установен лимфен възел латерално от дясна каротидна артерия, хипоехогенен, с неравни очертания и микрокалцификати, с размери 1.5/0.7 сm, сцинтиграфски невизуализиращ се, при стимулиран тиреоглобулин 0.87 ng/ml и TSH 40.84 mU/l.  
 
Януари 2009 г. същият лимфен възел е нарастнал до 1.7/0.9 сm.  
 
Изследван е нестимулиран Tg в серум, непосредствено преди ТАБ – под 0.2 ng/ml антитиреоглобулинови антитела - под 20 U/ml, TSH – 4.9 mU/l, FT4 – 14.5 pmol/l.  
 
Проведена e ТАБ на лезията с цитологичен резултат – на фон от еритроцити, умерено зрели и активирани лимфоцити, множество пигментни макрофаги, съвсем оскъдно колоид, групи фоликуларен епител, някои с папиларен строеж, единични ядра с бразди и просветляване, групи със светлоклетъчни и онкоцитни промени.  
 
Цитоморфологичното заключение е, че материалът попада в категория “малигнен цитологичен резултат”, касае се за лимфен възел с метастаза от тиреоиден карцином.  
 
При провеждането на ТАБ остатъчният материал в иглата е отмит в 1 ml стерилен физиологичен разтвор.  
 
Определено е нивo на Tg в смива от ТАБ – 8 487 ng/ml, т.е многократно надвишаващ серумните нива.  
 
Въз основа на резултата от ехографското изследване, цитологичния резултат и високите стойности на Tg в смива от лезията е прието, че се касае за метастаза в лимфен възел.  
 
Пациентката е насочена за оперативно отстраняване на лезията. Хистологичният резултат от трайния препарат след отстраняването на лезията я определя като метастаза от диференциран папиларен карцином.  
 
Диагностични методи  
Ултрасонография, ТАБ, изследване на Tg в серум и в смив от ТАБ на лимфен възел.  
 
При провеждането на ТАБ остатъчният материал в иглата е отмит в 1 ml стерилен физиологичен разтвор.  
 
Пунктирането на суспектния възел се извършва трикратно, с различна игла, която се промива в 0.1-0.5 ml стерилен физиологичен разтвор до обем 1 ml. Така полученият смив се центрофугира и от супернатанта се определя нивo на Tg. Серумният Tg и Tg в смив са измерени на автоматичен имуноанализатор Immulite 2000 (Siemens) с аналитична и функционална сензитивност съответно 0.2 и 0.9 ng/ml.  
 
Изводи  
При докладваната пациентка се отчита дискорданс между серумен Tg и Tg в смив от ТАБ на суспектен за метастаза лимфен възел.  
 
Изследването на Tg в смив от ТАБ от суспектни лимфни възли при пациенти, тиреоидектомирани по повод ДТК и негативен резултат от серумен Tg заслужава по-нататъшни проучвания с оглед включването му в диагностичния алгоритъм при проследяване на болни с ДТК и определяне на диагностична cutoff стойност на нива Tg в смив от ТАБ на лимфен възел.