Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2012

Структуриран контрол на диабета – следваща стъпка към оптимизиране

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Вл. ХристовСамостоятелното измерване на кръвната захар (SMBG) при хора с диабет тип 2, но без инсулинолечение, може да допринесе за по-добрия му контрол и намаляване на важни сърдечно-съдови рискови маркери, ако е структуриран и разполага с подходящи терапевтични последствия. На Европейския диабетен конгрес (EASD – 2011 г., Лисабон) бяха представени проучвания, как структурираният контрол на диабета може да се оптимизира в ежедневната практика.  
 
Структурираният контрол на диабета може да помогне за намаляване на разходите. В Германия годишно около 22 000 инфаркта на миокарда и 44 000 инсулта са причинени от диабет. С въвеждането му броят на новите случаи на ампутации, нефропатия и инфаркт на миокарда при пациенти с диабет са намалели наполовина, а инсултите са намалели с една трета. Вместо допълнителни инвестиции от 150 евро на пациент/годишно са направени икономии от 220 €. Те се добавят към спестените разходи от 210 милиона евро.  
 
По принцип захарният диабет тип 2 е контролируемо заболяване. Обикновено са необходими обаче драстични промени в начина на живот. За да се постигне това, пациентите трябва да бъдат убедени да участват в реализацията на контрола. В процеса на убеждаването може да помогне структурирания самоконтрол на кръвната захар. От измерените стойности обаче трябва да се правят конкретни изводи, като например в наскоро публикуваното проучване STeP (Structured Testing Protocol) (Фиг. 1 и 2).  
 
Структурираното измерване на кръвната захар понижава стойностите на HbA1c  
Предпоставка за успеха е SMBG да се извършва структурирано. В проучването SТeP пациенти с диабет тип 2 без инсулинова терапия, наблюдавани от личния си лекар, правят редовни дневни профили от 7 точки на тримесечие (три стойности на гладно, три постпрандиални и една преди лягане) в продължение на три последователни дни. Протоколите се обсъждат директно при всяко посещение в кабинета.  
 
Резултатите показват, че групата, провеждала структуриран тест, постига значително по-добър гликемичен контрол (Фиг. 1). Корекциите в терапията се правят по-бързо и последователно в същата група (Фиг. 2). Друга оценка на проучването SТeP, представена на Европейския конгрес по диабет в Лисабон, дори посочва намаляване на сърдечно-съдовия риск чрез структуриран самоконтрол:  
-   Нивото на сърдечно-съдовия рисков прогностичен фактор hs-CRP намалява достоверно при диабетиците, провеждащи структуриран контрол, докато в контролната група не се променя;  
-   Маркерът NT-proBNP нараства при групата на конвенционален контрол, докато при групата със структуриран контрол остава на същото ниво.  
 
Както е известно, NT-proBNP е високочувствителен маркер, който прогнозира бъдеща сърдечна недостатъчност.  
 
 

Текст в/у фиг.
Структурираният самоконтрол понижава стойността на HbA1с

 

Най-чести корекции на терапията при структуриран SMBG

Вертик. - Ажустирано средно изменение на HbA1с (%)

Вертик. - Пациенти с корекция на терапията (%)

Черв. – група с конвенционален контрол
Синьо – група със структуриран контрол

Черв. – група с конвенционален контрол
Синьо – група със структуриран контрол

Изходно ниво месец 1 месец 3 месец 6 месец 9 месец 12

месец 1 месец 3 месец 6 месец 9 месец 12

 
 
Фиг. 1 и 2:  
Структурираният самоконтрол на кръвната захар (SMBG) допринася за по-добър гликемичен контрол (вляво). Коригирането на терапията се извършва по-бързо и по-последователно (вдясно) Източник фиг. 1: с изменения по 1; Източник фиг. 2:2].  
 
Инструментите, които подкрепят клиничните решения  
Резултатите от проучването SТeP потвърждават, че структурираното измерване е „инструмент”, който предоставя данни, за да се вземат терапевтични решения – и то последователно и незабавно. За да се оптимизира тази стъпка, в проучването DECIDE е използван специален автоматизиран продукт, наречен „Decision Support Tool” (DST), разработен от Roche Diagnostics, който подпомага лекарите чрез компютър да тълкуват измерените криви.  
 
В проучването е изследвано как влияе такъв DST проспективно и рандомизирано при 288 лекари в САЩ или при специализирани болногледачи.  
 
Представени са четири групи:  
•   Структурирани ръчно записани дневни профили с помощта на Accu-Chek® 360° View Tool (структуриран SMBG);  
•   Структуриран SMBG плюс DST;  
•   SMBG плюс структурирана програма за обучение на DVD;  
•   Структуриран SMBG, плюс DST и DVD.  
 
Всеки лекар би трябвало да идентифицира при 30 профили от проучването SТeP първичното отклонение в глюкозните стойности и да предложи най-добрата терапевтична интервенция. Докато в първата група само 51% установяват правилно отклоненията и само 45% вземат адекватното решение за терапия, с помощта на DST този процент се увеличава на 72%, респ. 58%, достигайки в групата, използваща обучение с DVD и DST, дори 87% и 60% (Фиг. 3).  
 
Настоящото проучване показва ясно, че продуктът „DST” напълно облекчава лекарите и консултантите да тълкуват индивидуалните профили на кръвната захар и може да съдейства за адекватно коригиране на терапията.  
 
 
КНИГОПИС:
 
1. Polortsky WH et al. Diabetes care 2011, 34: 262-267.  
2. Polonsky W.H. et al. Diabetes Technology & Therapeutics. August 2011, 13(8): 797-802.  
3. Rodbard HW et al, Annual Scienti¬fic Sessions ADA, San Diego, 26. Юни 2011, Abstract.  
4. Schnell 0. 47 Annu¬al Meeting of the Eu¬ropean Association for the Study of Diabetes EASD), Lissabon 2011, Roche Diabetes Care Symposium, Abstract.