Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2012

Corlentor заема силна позиция в новите ръководства на ESC за лечение на сърдечна недостатъчност

виж като PDF
Текст A
Новите ръководства на ESC за диагностика и лечение на сърдечна недостатъчност включват Corlentor® (ivabradine), медикамент, понижаващ сърдечната честота  
 
6 юни 2012, Париж: По-малко от 2 години след публикацията в The Lancet на резултатите от проучването SHIFT, демонстриращи терапевтичните ползи на Corlentor® при сърдечна недостатъчност, сега той е включен в новите препоръки на ESC за лечение на сърдечна недостатъчност[1].  
 
Новите ръководства, наскоро представени на Конгреса за сърдечна недостатъчност на ESC в Белград, Сърбия, са актуализирани за първи път от 2008 година насам. Те представят препоръки за лечение, базирани на данни за вече доказани и нови изследвания на диагностики и терапии на сърдечна недостатъчност.  
 
„Целта на ревизираните ESC ръководства за лечение на сърдечна недостатъчност е бъдат от помощ на лекарите при вземането на терапевтични решения в ежедневната клинична практика, и тяхното прилагане е реална предпоставка за подобряване на клиничните резултати при пациентите с това състояние”, коментира John McMurray, професор по кардиология към Университета в Глазгоу и основен автор на новите препоръки на ESC. Пациентите със сърдечна недостатъчност и повишена сърдечна честота са изложени на сигнификантно по-висок риск от смъртност или хоспитализация – два фактора с отрицателен ефект спрямо качеството на живот и дългосрочната прогноза на пациентите и значително бреме за системите на здравеопазване[2].  
 
Освен това, през февруари 2012 г. Европейската агенция по лекарствата е одобрила ново показание на ivabradine при хронична сърдечна недостатъчност. То се базира на нови данни от проучването SHIFT[3], в което при пациенти с повишена сърдечна честота – по-висока или равна на 75 уд./мин. е демонстрирано сигнификантно намаление на комбинираната първична крайна цел (сърдечно-съдова смъртност и хоспитализация за влошила се сърдечна недостатъчност) с 24% (p<0.0001), намаление на риска от сърдечно-съдова смъртност със 17% (p=0.0166), на общата смъртност със 17% (p=0.0109) и на хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност с 30% (p<0.0001).  
 
Новото одобрено показание и новите препоръки на ESC за лечение на сърдечна недостатъчност са големи стъпки напред за осигуряване на терапевтични ползи с ivabradine за пациентите със сърдечна недостатъчност.  
 
Хроничната сърдечна недостатъчност  
От хронична сърдечна недостатъчност страдат 15 милиона пациенти в Европа (2 до 3% от общото население)[4]. Това е инвалидизиращо състояние и въпреки напредъка в неговото лечение и контрол, с недобра прогноза за пациентите. Сърдечната недостатъчност нарушава способността на сърцето да изпомпва кръвта и да поддържа нормално кръвообращение в тялото. Причинитe за сърдечна недостатъчност най-често са остри (миокарден инфаркт) или хронични (ангина пекторис), исхемия (коронарна болест на сърцето) състояния[5,6].  
 
Corlentor®  
Corlentor® (ivabradine)
е единственият медикамент, понижаващ избирателно сърдечната честота чрез инхибиране на един от електрическите сигнали, определящи сърдечната честота – пейсмейкърният If поток[3]. Corlentor® понижава сърдечната честота без да повлияват сигнификантно способността на сърдечния мускул да изпомпва кръвта[3,9].  
 
Corlentor® се предлага на пазара от януари 2006 г. за лечение на стабилна ангина. Той е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис при възрастни пациенти с коронарна болест на сърцето с нормален (синусов) ритъм и с непоносимост или противопоказания за лечение с ß-блокери; или в комбинация с ß-блокери при пациенти със сърдечна честота >60 уд/мин, неадекватно контролирани с ß-блокер в оптимална доза[3].  
 
Впоследствие, през февруари 2012 г. Corlentor® е одобрен от Европейската комисия за лечение на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност. Той е показан за лечение на хронична недостатъчност при пациенти с нормален (синусов) ритъм и сърдечна честота ≥75 уд./мин., в комбинация с конвенционална терапия, включително ß-блокерна терапия или при противопоказания или непоносимост спрямо ß-блокери[8]. Решението за одобрение на показанието на Corlentor® при сърдечна недостатъчност е последвало анализа на данните от проучването SHIfT, най-широкомащабното провеждано досега проучване заболеваемост-смъртност, включващо повече от 6 000 пациенти. Резултатите демонстрират, че лечението с Corlentor® намалява сигнификантно риска от смъртност и хоспитализация за сърдечна недостатъчност и подобрява качеството на живот на хората, страдащи от това заболяване[10,11]. При пациенти със сърдечна честота ≥75 уд./мин., за които се отнася новото показание на Corlentor®[3] намалението на смъртността е било високо сигнификантно.  
В различните страни ivabradine се предлага под търговската марка Procoralan(R), Coralan(R), Coraxan(R) или Corlentor(R)  
 
Проучването SHIfT  
SHIfT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial) е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, включващо 6 505 пациенти от 37 страни. Проучването е планирано да оцени, дали добавянето на If инхибитора Corlentor® на фона на оптимална терапия, препоръчвана от ръководствата за лечение, подобрява сърдечно-съдовите крайни цели при пациенти с умерена до тежка хронична сърдечна недостатъчност, с намалена левокамерна фракция на изтласкване и сърдечна честота ≥70 уд./мин[10].  
 
Резултатите от SHIfT сочат, че лечението с If инхибитора Corlentor® намалява риска от първичната комбинирана крайна цел (сърдечно-съдова смъртност и хоспитализация за влошила се сърдечна недостатъчност) с 18% (p<0.0001), смъртността от сърдечна недостатъчност с 26% (p=0.014) и риска от хоспитализация с 26% (p<0.0001). Терапевтичните ползи са наблюдавани, въпреки че пациентите в проучването вече са получавали препоръчваната конвенционална терапия за сърдечна недостатъчност[9]. В подгрупата пациенти с изходна сърдечна честота над 75 уд./мин. (n=4150), Corlentor® е намалил риска от първичната комбинирана крайна цел (сърдечно-съдова смъртност и хоспитализация за влошила се сърдечна недостатъчност) с 24% (p<0.0001), сърдечно-съдовата смъртност със 17% (p=0.0166) и общата смъртност със 17% (p=0.0109).  
 
Предварително планирано подпроучване, включващо 1 944 пациенти от популацията на основното проучване демонстрира, че понижението на сърдечната честота, постигнато при лечение с Corlentor®, се свързва с почти двойно подобрение на качеството на живот в сравнение с контролната група. Това подобрение е наблюдавано както по отношение на качеството на живот, свързано със заболяването, така и по отношение на оценката на социалната компонента на качеството на живот[11].  
 
Качеството на живот е оценявано с помощта на Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, въпросник за самооценка от 23 точки за количествена оценка на физическия капацитет, симптомите (честота, тежест и последни промени), социалната функция, самосъзнание за ефективност и знания, и качество на живот[11].  
 
Отделно ехокардиографско подпроучване демонстрира постигнатото с Corlentor® намаление на левокамерния обем в края на систолата (обемът на кръвта, оставаща в лява камера след контракция), водещо до подобрение на левокамерната и цялостната сърдечна функция[12].  
 
Проучването BEAUTIFUL  
BEAUTIFUL (morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary heart disease and left ventricULar dysfunction) е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-конролирано проучване, включващо 10 917 пациенти от 33 страни. Проучването е планирано да оцени намалението на заболеваемостта и смъртността при добавяне на ivabradine, медикамент за избирателно понижение на сърдечната честота, на фона на текуща терапия при пациенти със стабилна КБС и левокамерна дисфункция[13].  
 
При включване в проучването 87% от пациентите са получавали ß-блокери, 89% – медикаменти, действащи на системата ренин-ангиотензин, 94% – антитромботични средства, 76% – липидопонижаващи средства и 12% – калциеви антагонисти. 37% от пациентите са били с диабет и 40% с метаболитен синдром[14].  
 
Основен критерий за ефективноста е била комбинираната крайна цел за сърдечно-съдова смъртност, хоспитализация за остър миокарден инфаркт или хоспитализация за новопоявила се или влошила се сърдечна недостатъчност. Въпреки че проучването не демонстрира разлики в степента на постигане на комбинираната първична крайна цел в групата с ivabradine в сравнение с плацебо групата, наблюдавано е намаление с повече от една трета (36%) на риска от хоспитализация за фатален и нефатален миокарден инфаркт при широк кръг пациенти със стабилна коронарна болест на сърцето (КБС), левокамерна дисфункция и сърдечна честота ≥70 уд./мин. Лечението с ivabradine също така е намалило с 30% (понижение на абсолютния риск = 1%) риска при пациенти, подлежащи на реваскуларизация[13]. В подгрупа пациенти с лимитираща ангина (n=1507), терапевтичните ползи на ivabradine са били още по-изразени – 24% намаление на първичната крайна цел и 42% намаление на риска от хоспитализация за фатален и нефатален миокарден инфаркт (понижение на абсолютния риск = 2.7%, p=0.021)[15]. При пациентите с повишена сърдечна честота (>70 уд./мин.), понижението на риска е било 73% (понижение на абсолютния риск = 4.6%, p=0.002)[15].  
 


КНИГОПИС:

1.   ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart J. DOI:10.1093/eurheart/ehs104.  
2.   Stewart S, Jenkins A, Buchan S, McGuire A, Capewell S, McMurray JJ. The current cost of heart failure to the National Health Service in the UK. Eur J Heart Fail. 2002;4:361-371.  
3.   Böhm M, Borer J, Ford I et al. Heart rate at baseline influences the effect of ivabradine on cardiovascular outcomes in chronic heart failure: analysis from the SHIFT study. Clin Res Cardiol. DOI 10.1007/s00392-012-0467-8.  
4.   European Society of Cardiology (ESC). ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. Eur Heart J. 2008; 29: 2388-2442.NICE guidelines for the management of chronic heart failure in adults in primary and secondary care. Available at www.nice.org.uk/nicemedia/live/13099/50517/50517.pdf (Last accessed May 22, 2012).  
5.   Juenger J, Schellberg D, et al. Health related quality of life in patients with congestive heart failure: comparison with other chronic diseases and relation to functional variables. Heart. 2002; 87:235-241.  
6.   Fox K et al. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet. 2008; 372: 817-821.  
7.   Procoralan Summary of Product Characteristics. www.emc.medicines.org.uk (Last accessed May 22, 2012).  
8.   Andrews TC, et al. Subsets of ambulatory myocardial ischemia based on heart rate activity. Circadian distribution and response to anti-ischemic medication. The Angina and Silent Ischemia Study Group (ASIS). Circulation 1993; 88: 92-100.  
9.   DiFrancesco D and Camm JA. Heart rate lowering by specific and selective I(f) current inhibition with ivabradine: a new therapeutic perspective in cardiovascular disease. Drugs. 2004; 64(16): 1757–1765.  
10.   Swedberg K, Komajda M, Böhm M, et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2010; 376:875-85.  
11.   Ekman I, Chassany O, Komajda M et al. Heart rate reduction with ivabradine and health related quality of life in patients with chronic heart failure: results from the SHIFT study. Eur Heart J. 2011; 32:2395-2404.  
12.   Tardif JC, O’Meara E, et al. Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and function: results from the SHIFT echocardiography substudy. Eur Heart J. 2011, DOI: 10.1093/eurheartj/ehr311. Available at http://eurheartj.oxfordjournals.org/.  
13.   Fox K, et al. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2008; 372:807–816.  
14.   Fox K, et al. Rationale and design of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction: the morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction (BEAUTIFUL) Study. Am Heart J. 2006; 152: 860-866.  
15.   Fox K et al. Relationship between ivabradine treatment and cardiovascular outcomes in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction with limiting angina: a subgroup analysis of the randomized controlled BEAUTIFUL trial. Eur Heart J. 2009; 30: 2337-2345.