Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2012

Нива на серумните трансаминази и TNF-alpha при пациенти със захарен диабет тип 2 и неалкохолен стеатохепатит

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Ж. Геренова, д-р З. Никитов 
Неалкохолна стеатозна болест (НАСБ) и неалкохолният стеатохепатит (НАСХ) днес се считат за едни от най-честите чернодробни заболявания и включват широк спектър от патохистологични промени. Най-честите рискови фактори, които асоциират с неалкохолния стеатохепатит включват затлъстяване, захарен диабет и хиперлипидемия.  
 
НАСБ се среща често при пациентите със захарен диабет тип 2. Макар че най-честата му изява е чернодробната стеатоза, с различно по степен нарушение на биохимичните маркери за чернодробна функция в редки случаи може да прогресира до чернодробна цироза. С широкото навлизане на ултрасонографското изследване в клиничната практика диагностицирането е лесно и наличието на чернодробни структурни промени при захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром (МС) се срещат в 42-87% според различните серии; макар че златен стандарт за диагносицирането му остава чернодробната биопсия.  
 
Цел на проучването бе да се изследват и анализират плазмените нива на чернодробните трансаминази и TNF-alpha при пациенти със захарен диабет тип 2 и неалкохолен стеатохепатит както и информативното прогностично значение на стойностите на чернодробните показатели за последващи увреждания.  
 
В кохорта от 81 пациенти със ЗД тип 2 и МС установихме увеличение на чернодробните ензими – ASAT, ALAT, gamaGTP в 9.5%, 22.2% и 28.6%, а при пациентите със ЗД тип 2 без МС в 5.5%, 11.1% и 11.1% съответно. При пациентите със ЗД тип 2 и МС се установява увеличение на поне 1 чернодробен показател в 33.3%, докато при пациентите със ЗД тип 2 без МС в 16.7 %. Висока честота на абнормни чернодробни тестове сред кохорта пациенти със захарен диабет тип 2 установяват също и други автори, като те също подчертават наличието най-често на повишени стойности на gamaGTP и ALAT сред изучаваните групи. Повишаването на чернодробните ензими е умерено, най-често до 2 пъти над горната граница на нормата и не е контраиндикация за провеждане на перорална антидиабетна или липид редуцираща терапия. При постигането на отличен метаболитен контрол се отбелязва редукция на серумните нива на ALAT.  
 
Висцералното затлъстяване с хиперинсулинемия и инсулинова резистентност е задължителна компонента на метаболитния синдром, но също така се среща много често при пациентите с неалкохолен стеатохепатит. Съществува хипотеза за възможното наличие на свързващо звено между тези две широко разпространени патологични състояния, което допринася за развитието на атеросклерозата. Като такова общо свързващо звено се предполага повишената продукция на адипоцитокини, като IL-6, TNF-, IL-18, но данните от литературата са оскъдни и противоречиви.  
 
При 54 пациента със ЗД тип 2 и метаболитен синдром установихме честота на неалкохолната чернодробна болест 77.8 %. Средните плазмени нива на TNF-alpha са сигнификантно по-високи при пациeнтите с МС и особено при тези с неалкохолна чернодробна болест в сравнение с контролната група. Пациентите с високи нива на TNF-alpha в серума показаха сигнификантно повишение на кръвната захар на гладно и на чернодробните трансаминази. Наличието на неалкохолна чернодробна болест асоциира с високи серумни нива на TNF-alphа.  
 
Ferreira V. и сътр. установяват също високи серумни нива на TNF-alpha при пациенти със захарен диабет тип 2 и НАСБ диагностицирана ехографски. В същата група пациенти е по-висока честота на метаболитния синдром. Тези резултати и наши данни за наличие на повишени серумни нива на TNF-alpha при пациентите с по-високи нива на кръвната захар на гладно и на чернодробните трансаминази подкрепят хипотезата за участието на TNF-alpha в процесите на чернодробната инсулинова резистентност и за развитието на хепаталните увреждания. Установените в нашето изследване по-високи серумни нива на ALАT в кохортата пациенти с високи серумни нива на TNF-alpha в сравнение с групата с ниски нива на TNF-alpha потвърждава тезата на Chang и сътр. за информативността на ALАT за развитие на ранни чернодробни нарушения.  
 
КНИГОПИС:
 
1.   Геренова Ж., Манолова И., Георгиев Хр., Никитов З. Серумни нива на TNF-alpha и неалкохолната стеатозна болест при пациенти със захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром. Еndocrinologia, XV, 2010, 4, 231-238.  
2.   Никитов З., Геренова Ж., Атанасова Д., Манолова И.. Чернодробни нарушения при пациенти със захарен диабет тип 2. 2010, 11, 39-41.  
3.   Chang Y, Ryu S, Sung E, Jang Y. Higher concentrations of alanine aminotransferase within the reference interval predict nonalcoholic fatty liver disease. Clin Chem. 2007 Apr; 53(4): 686-92.  
4.   Ferreira V., Pernambuco R., Lopes E., Morais C., Rodrigues M., Arruda M.J., Moura L. Silva L. Frequency and risk factors associated with non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2010, Jun; 54(4) :362-8.