Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2017

Бактериални чревни инфекции с изолат К. оxytoca Честота, клинична характеристика и терапевтичен подход

виж като PDF
Текст A
д-р Методи Попов1, д-р Елена Евтимова1, Христо Манолов2
1Инфекциозно отделение, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница; 2Микробиологична лаборатория, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница


Кlebsiella оxytoca е причина е за хеморагична диария у недоносените, хипотрофични деца, както и у лицата с отслабен общ и локален имунитет[1,5]. Наред с Cl. perfringens, Cl. difficile и други микроорганизми е част от „букета” патогени, предизвикващи антибиотикоасоцирана (ААД) и нозокомиална диария (НКД)[4-6]. Най-често срещаните антибактериални препарати, причина за ААД с изолат K. oxytoca, са от групата на ампицилините, но в литературата е описан и случай на ААД с изолат К. оxytoca след употребата на кларитромицин за лечение на инфекция на горните дихателни пътища[3,4].

Съществуват и данни за протичането на клебсиелозата като хранителна токсикоинфекция[1].

Мненията за лечението на бактериалните чревни инфекции с изолат К. оxytoca са противоречиви. Някои от авторите препоръчват терапия с антибактериални препарати, а други смятат, че това не е необходимо и че приложението им при деца с липса на съпътстващи други заболявания би било „грешка на изкуството”[2,3].

Проучвания показват, че едни от най-често срещаните полирезистентни щамове са от сем. Еnterobacteriaceae – E. coli и Klebsiella.

  
Цел

Целта на настоящото проучване е да се установи честотата на бактериалните чревни инфекции, причинени от К. oxytoca в

Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница; да се охарактеризират клиничните особености на този вид инфекции, както и да се постави въпросът за това необходимо ли е и при какви обстоятелства провеждането на антибактериална терапия?


Материали и методи

Осъществен е ретроспективен анализ на клинични, лабораторни и терапевтични данни на 45-ма пациенти с бактериални чревни инфекции, преминали през Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, за периода януари 2013 г. – декември 2016 г. За обработката на получените резултати са използвани методите на Microsoft Exel 2010 и SPSS 19.0.


Резултати

От общо 45 пациенти с бактериални чревни инфекции за посочения по-горе период 33 са с К.oxytoca; 4 с Е. coli; 2 със Salmonella; 1 с P. vulgaris; 1 с Ps. aeroginosa и 1 с Campylobacter (Фиг. 1).

Фигура 1: Честота на бактериалните чревни инфекции в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница за периода 2013-2016 г.

Епидемиологичните данни за пациентите, непровеждали антибактериална терапия и за тези, нележали по друг повод в болница преди да постъпят в отделението, са оскъдни. Няма болни с данни за консумация на хранителни продукти с неизвестен или изтекъл срок на годност.

Трима от пациентите (9.09%) са употребили анитбактериални препарати преди да постъпят на лечение в И.О. – съответно 1 с азитромицин и 2 с амоксицилин. При всичките трима диарията обаче бе нехеморагична. С придружаващи заболявания са 7 от болните (21.21%). Съществено превалиране по отношение на пола не се наблюдава – 17 от пациентите са от мъжки, а 16 от женски пол.

Най-голяма заболеваемост е отчетена през месеците август и септември, което съвпада с данните от литературните източници за сезонността на бактериалните чревни инфекции (Фиг. 2). Средната възраст на хоспитализираните е 9.52 год., а средният болничен престой възлиза на 5 дни.

Фигура 2: Сезонно разпределение на бактериалните чревни инфекции с изолат К. oxytoca

 

Фебрилна реакция е отчетена в 19 (57.57%) от хоспитализираните, като най-високата измерена стойност на температурата е 40°С. Горнодиспептичен синдром се демонстрира в 24 (72.72%) от болните, болки в корема – в 30 (90.9%). Диариен синдром е налице в 100% от болните, като при седем от тях диарията е хеморагична (Фиг. 3).

Фигура 3: Симптоми при болните с бактериални чревни инфекции, причинени от К. окситока (в %)

 

С продължителен токсиинфекциозен и хемоколитен синдром инфекцията протече в седем от хоспитализираните (21.21%) – при жена на 59 год. със захарен диабет, момиче на 3 год. с пневмония, момиче на 4 год. с ювенилен хроничен артрит, при момче на 3 год. с желязодефицитна анемия, при две от децата в кърмаческа възраст – съответно на 2 м. и 4 м., и при мъж на 59 год. без съпътстващи други заболявания, който обаче е международен шофьор.

Никой от посочените по-горе пациенти не е употребявал антибактериален препарат в последните няколко месеца.

Едното от кърмачетата е пациент на отделението за втори път и при него би могло да се предположи, че инфекцията е нозокомиална, а другото е родено от бременност, протекла с усложнения и е недоносено.

При всички останали пациенти инфекцията протече с характеристиката на вирусна чревна и са изписани с такава диагноза, поради това че резултатът от копрокултурата им е пристигнал в деня на дехоспитализацията. Всички са изписани клинично здрави без намесата на антибактериален или химиотерапевтичен продукт.

Левкоцитоза е отчетена в 7 (21.21%) от болните. Средна стойност на левкоцитите е 11.22. СУЕ е ускорена в 11 (33.33%) болни, а завишени нива на CRP има при 6 (18.18%). Съществени отклонения в йонограмата и алкално-киселинното равновесие не се наблюдават (Табл. 1 и Табл. 2). Хипокалиемия е отчетена при един пациент (3.03%). При всички пациенти е осъществена копрокултура със съответната антибиограма.

Таблица 1: Средна стойност на хематологичните показатели

Hb

Hct

Er

Leuc

СУЕ

CRP

124

0,38

4,80

11,22

11

7,70

Таблица 2: Средна стойност на микроелементите от йонограмата при болните с бактериални чревни инфекции с изолат К. oxytoca

Na

K

Cl

136

4,11

102

   
От копрокултурата става ясно, че най-чувствителна К. оxytoca e към Цеф­тазидим и Меропенем, което съв­пада с данните от проучването на Ерменлиева и съавтори. Лечение с антибиотици е проведено при 10 от хоспитализираните.


Обсъждане

От направеното проучване се установи, че най-често срещаните бактериални чревни инфекции в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница са причинени от К. оxytoca. Причините за тази висока честота, особено при хората с неотслабен имунитет, остават неясни.

Най-голяма заболеваемост е отчетена в месеците август и септември. Епидемиологичните данни са оскъдни. При всички клиничното протичане е благоприятно и няма болни с летален изход. Продължителен токсиинфекциозен и хемоколитен синдром се демонстрират у пациенти с придружаващи заболявания и в кърмаческа възраст. Клебсиелозната инфекция може да протече с клиниката на вирусна чревна инфекция.


Изводи

Инфекциите, причинени от К. оxy­to­ca, протичат с тежък токсиинфекциозен и хемоколитен синдром у пациентите с придружаващи заболявания и в кърмаческа възраст.

Не винаги клебсиелната бактериална чревна инфекция протича с хеморагична диария.

Не съществуват ясни критерии за терапевтично поведение на този вид инфекции.
Оздравяването при повечето от пациентите без намесата на антибактериален препарат, условно патогенността на К. oxytoca и фактът, че бактериите от сем. Enterobacteriacae са едни от най-ре­зистентните щамове микроорганизми, поставят на преден план въпроса за това необходимо ли е въобще да се прилага антибиотично лечение при здрав, неимунокомпротериран, с липса на тежки придружаващи заболявания пациент, между 1 и 60 год., с клебсиелозна бактериална чревна инфекция, дори и протичаща с токсиинфекциозен и хемоколитен синдром.

  

  
 
  
книгопис:
1.    Диков И. Инфекциозни болести, 2006.
2.    Мангъров А. 24 часа С антибиотик ли се лекува клебсиела в червата на дете?
3.    Wang HN et. al. Nosocomial diarrhea in intensive care unit: other than Clostridium difficile.
4.    Miyauchi R et. al. Clarithromycin-induced haemorrhagic colitis; BMJ Case Rep. 2013 Aug 20; 2013.
5.    Hofmann KM et al. Antibiotic-associated hemorrhagic colitis caused by cytotoxin-producing Klebsiella oxytoca.
6.    Zollner Schwetz et. al. Role of Klebsiella oxytoca in antibiotic-associated diarrhea; Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Jul; 44(4):637-40.