Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2019

Вudesonide/Formoterol Spiromax® при лечение на бронхиална астма и ХОББ

виж като PDF
Текст A
оц. д-р Ваня Юрукова
Катедра по белодробни болес­ти, МУ-София, МБАЛББ „Св. София” ЕАД


Вudesonide/Formoterol (B/F) Spiromax® е показан за редовно лечение на астма (БА) при пациенти, при които не се постига адекватен контрол с инхалаторни кортикостероиди и „при нужда“ инхалаторни краткодействащи β2-адреноцепторни агонисти или при пациенти, при които вече е постигнат адекватен контрол с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи β2-адреноцепторни агонисти, и при ХОББ за симптоматично лечение на пациенти с форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) <70% от предвидената стойност (след бронходилататор) и анамнеза за повтарящи се екзацербации, които имат значими симптоми въпреки редовната терапия с дългодействащи бронходилататори.

Spiromax® е многодозов инхалатор, който се задейства от дишането, разработен да осигури лесна инхалаторна система за приложение от пациентите. След обучение, почти всички пациенти (98%) са в състояние да постигнат минимален инспираторен дебит >30 L/min, необходим за ефективно лечение.

В проучване на удовлетвореността на пациентите от инхалаторното устройство, грешките при приложението и клиничните резултати в реалния живот с В/F Spiromax® (обсервационно проучване в реалния живот с продължителност 12 седмици), 62.1% от предварително лекуваните пациенти с друг инхалатор предпочитат B/F Spiromax® на 12-та седмица. По-голямата част от тях (87.1%) продължават лечение с B/F Spiromax® след края на проучването. Честотата на допуснатите грешки намалява (от 25.5% при базални условия респективно на 11.9%). При 77.4% се наблюдава подобрение на здравния статус. Пропорцията на пациенти с контролирана БА нараства от 35.8% на 66.3% и АСТ сборът се подобрява (от 16.3±4.7 на 20.0±3.8). При пациенти с ХОББ, CAT е подобрен на 12-та седмица (от 19.3±8.2 на 14.7±7.9), при значително намаление на средните стойности на симптомите в сравнение с изходното ниво за всички области (p<0.0001).

Лесната употреба и ниска склонност на грешки с B/F Spiromax® води до висока удовлетвореност и ефикасност при пациенти с астма и ХОББ в рутинната клинична практика.

Комбинирана терапия с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и дългодействащи β2-агонисти (ДДБА) е широко разпространена за лечение на пациенти с астма (БА) и упорити симптоми и/или обостряния при умерена до много тежка хронична обструк­тивна белодробна болест (ХОББ)[1,2].

Терапията с ИКС/ДДБА води до подобрение на бело­дробна функция и контрол на симптомите в сравнение с монотерапия[3-5].

Вudesonide/Formoterol B/F Spiromax® (Teva Pharmaceutical Industries, Petach Tikva, Израел) е лицензиран в Европа през 2014 г. и е показан за редовно лечение на БА при пациенти, при които не се постига адекватен контрол с ИКС и „при нужда“ инхалаторни краткодействащи β2-адреноцепторни агонисти (БДБА) или при пациенти, при които вече е постигнат адекватен контрол с ИКС и ДДБА, и при ХОББ за симптоматично лечение на пациенти с форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) <70% от предвидената стойност (след бронходилататор) и анамнеза за повтарящи се екзацербации, които имат значими симптоми, въпреки редовната терапия с дългодействащи бронходилататори[6].


Характеристика на устройството

Spiromax® е многодозов инхалатор, който се задейства от дишането, разработен да осигури инхалаторна система, която улеснява използването от пациентите. Неговият дизайн е подобен на обикновен дозир-аерозол, но вътрешната конфигурация е различна. Доставянето на медикамента е чрез X-ACT® система, осигуряваща активно измерване (въздушна помпа за трансфер на медикамента от резервоара на лекарството до чашката на лекарството при отворена капачка) и циклон-разделяща технология (турбулентен въздушен дебит), която разбива сухата прахова смес и разделя фините прахови частици от по-големите лактозни частици. Прилагането е просто („отвори, вди­шай, затвори”). Лактозният вкус потвърждава доставянето на медикацията. Дозовият брояч позволява акуратно мониториранe на лечението[5].

B/F Spiromax® доставя постоянни дози и при симулирани условия на реалния живот и е с не по-лош резултат от B/F Turbuhaler® (AstraZeneca UK Limi­ted, UK) във връзка с бело­дробната функция при възрастни и подрастващи с БА[7].

При инхалаторно-наивни, здрави доброволци, инхалаторът Spiromax® е показал по-високи нива на владее­не на устройството в сравнение с Easyhaler и Turbuhaler[8], което потвърждава, че пациентите по-лесно се научават да го прилагат. След обучение повечето пациенти (>98%) са в състояние да постигнат минимален инспираторен дебит >30 L/min, необходим за ефективно лечение[5]. Повечето пациенти с БА [91% (Spiro­max®) срещу 82% (Turbuhaler)] постигат предпочитания дебит на въздушния поток >60 L/min[5].


Удовлетвореност на пациентите от инхалаторното устройство и грешки при инхалиране

Удовлетвореността на пациентите, грешките при употреба на инхалатора и контролът на заболяването при пациенти с БА или ХОББ, лекувани с B/F Spiromax®, са проучени в не-интервенционално, проспективно, 12-седмично проучване[7]. Пациентите са започнали лечение с B/F Spiromax® наскоро или са преминали от друг инхалатор ИКС/ ДДБА на B/F Spiromax®.

Включени са 3 943 пациенти, от които 2 707 (68.7%) с БА и 1 236 (31.3%) с ХОББ. Пациентите са набирани от 243 специализирани белодробни клиники или общи практики в Германия и са оценени за удовлетвореност на пациента (въпросник за удовлетворение от инхалатори и предпочитания), грешки при прилагане на инхалатор (модифициран контролен списък за лесна и кратка инструкция във времето), контрол на заболяването и безопасност. В общата популация базално пропорциите на пациентите, които са „доволни“ или „много доволни“ от предишния им инхалатор, са съответно 48.9% и 11.2% и се повишават на 12-та седмица при приложение на B/F Spiromax® на 57.4 и 31.4% (Фиг. 1)[7].

Фигура 1: Удовлетвореност на пациентите от инхалаторното устройство в общата популация   

Няма разлика в общата удовлетвореност сред подгрупите на пациенти с БА или ХОББ[7]. Сред пациентите с БА, пропорциите, които са били „доволни“ или „много доволни“ от предишния инхалатор, са 50.5% и 11.9%, а на 12-та седмица при употребата на B/F Spiromax® са нараснали на 55.1% и 33.2%.

Подобни резултати са наблюдавани при пациенти с ХОББ: „доволни“ или „много доволни“, съответно 45.5% и 9.8%, които респективно нарастват на 62.2% и 27.4% при приложение на B/F Spiromax®. На 12-та седмица 62.1% от предварително лекуваните пациенти предпочитат B/F Spiromax® пред стария им инхалатор, 5.0% предпочитат техния стар инхалатор, 4.5% нямат предпочитания, а за 28.4% липсват данни. По-голямата част от пациентите (87.1%) продължават лечение с B/F Spiromax® след края на проучването[7]. В общата популация на 12-та седмица се наблюдава намаление на грешките от 25.5%. на 11.9%.

Най-често наблюдаваните грешки в началото са: „пациентът не издишва напълно преди вдишване“ (15.4%), „инхалацията не е започнала силно“ (13.4%), „не е възможно най-дълбоко вдишване” (11.0%) и „дишането не се задържа след вдишване“ (10.6%). На 12-та седмица честотата на тези инхалаторни грешки с B/F Spiromax® е редуцирана съответно на 5.3, 4.8, 3.6 и 4.3%. Броят на грешките при вдишване намалява подобно в подгрупите на пациенти с БА и ХОББ.


Клинични резултати

Наблюдавани са подобрения в глобалната тежест на заболяванията в общата популация. Забелязва се увеличаване на дела на пациентите на 12-та седмица, оценени като леко болни и съответно намаление в пропорциите на пациентите, които са оценени като умерено или тежко бол­ни. След 12 седмици лечение с B/F Spiromax® 77.4% от пациентите в общата популация са оценени като подобрение (минимално подобрени, много подобрени или много подобрени) в общото здравословно състояние в сравнение с изходното ниво[7]. Терапевтична ефективност е отчетена при повечето пациенти (76.5%).

Делът на пациентите с контролирана БА показва повишение от 35.8% на 66.3% на 12-та седмица и съответно намалява делът на пациентите с частично контролирана и неконтролирана БА (респективно 46.5-30.5% и 17.7-3.1%) (Фиг. 2)[7].

Фигура 2: Подобрение при лечение на пациентите с бронхиална астма

   
Отчетено е подобрение в контрола на БА във всичките пет области на ACT. Процентът на пациентите, които са отговорили „Напълно контролирани симптоми” нараства от 10% (220 пациенти) на 26.6% (502 пациенти) и съответно

АСТ сборът се подобрява от 16.3±4.7 на 20.0±3.8 на 12-та седмица.

Наблюдава се намаление на тежестта на ХОББ по GOLD критерии – базално оценка за тежест по GOLD степен II (52.6%) или III (22.6%); респективно 46.5% и 21.6% на 12-та седмица. CAT сборът се подобрява от 19.3±8.2 на 14.7±7.9 на седмица 12, при значително намаление на средните стойности на симптомите в сравнение с изходното ниво за всички области (p<0.0001) (Фиг. 3)[7].

Фигура 3: Намаление на тежестта на ХОББ

  
Post hoc анализът показва малко, но статистически значимо подобряване на белодробната функция на 4-та и 12-та седмица в сравнение с изходното ниво в общата популация (за всяко сравнение, p<0.0001) и в подгрупите (за всяко сравнение, р<0.0001).

Тези резултати показват, че въвеж­дането или преминаването към B/F Spi­romax® води до подобрена удовлетвореност на пациентите и подобрение на контрола на симптомите, подобрение на белодробната функция при пациенти с БА и при тези с ХОББ.

В заключение, приложението на B/F Spiromax® е свързано с висока удовлетвореност на пациентите, ниско ниво на грешки при работа с устройството и подобрения в клиничните резултати в реалния живот.
  

 
  

  
книгопис:
1.    Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2019 Report Available from: http://www.goldcopd.com.
2.    Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2018.
3.    Ducharme FM, Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ. Addition of long-acting beta 2 agonists to inhaled steroids versus higher dose inhaled steroids in adults and children with persistent asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr; 4(4): CD005533.
4.    Nannini LJ, Poole P, Milan SJ, Holmes R, Normansell R. Combined corticosteroid and long-acting beta2-agonist in one inhaler versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov; 1(11): CD003794.
5.    Canonica GW, Jan Arp Msc, Johan Rene Keegstra, et all. Spiromax a new dry powder inhaler: dose consistency under simulated real-world conditions. J of aerosol medicine and pulmonary drug delivery. 2015, N5:3 09-319.
6.    DuoResp Spiromax. Summary of Product Characteristics [cited 2018 Aug 28]. Available from:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/002348/WC500167182.
7.    Adrian Gillissen, Christian Gessner, Klaus Hechenbichler, Felix J.F. Herth, et al.iPatient Satisfaction and Clinical Outcomes with Budesonide plus Formoterol Spiromax for Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Real-World, Observational Trial. Respiration DOI: 10.1159/000493860.
8.    Sandler N, Hollander J, Langstrom D, Santtila P, Saukkonen A, Torvinen S. Evaluation of inhaler handling-errors, inhaler perception and preference with Spiromax, Easyhaler and Turbuhaler devices among healthy Finish volunteers: a single site, single visit crossover study (Finhaler). BMJOpen Respir Res. 2016 Mar; 3(1): e000119.