Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2019

Сравнителен анализ на липидния профил на диабетици със и без перкутанна коронарна интервенция, подлежащи на аортокоронарен байпас

виж като PDF
Текст A
Б. Ацев, С. Чипева, М. Сандова, Пл. Шимбов
УМБАЛ „Света Екатерина“ гр. София


Контролирането на рискови фактори, като дислипидемията и захарния диабет, при пациенти с исхемична болест на сърцето, включително кандидати за аортокоронарен байпас, е от голямо значение и има сериозно въздействие върху заболеваемостта и смъртността при тези болни. Разликата в липидния профил и значението му при пациенти, преживели перкутанна коронарна интервенция (ПКИ), но кандидати за аортокоронарен байпас (АКБ) и тези, които подлежат на АКБ, без предшестващи интервенции, все още не е достатъчно проучен въпрос.

Ключови думи: АКБ (аортокоронарен байпас), ПКИ (перкутанна коронарна интервенция), ЗД (захарен диабет), ЛП (липиден профил), ОбХ (общ холе­стерол), HDL (високоплътностен холестерол), LDL (нископлътностен холестерол), триглицериди, ИБС (исхемична болест на сърцето)

 
Цел

Да се сравнят нивата на липидния профил (ОбХ, триглицериди, HDL, LDL) и кръвната захар при пациенти с ИБС и диабет, подлежащи на оперативно лечение – АКБ, с преживяна ПКИ и такива, които нямат предхождаща ПКИ.


Материал и методи

Изследвани са 490 болни със захарен диабет, подлежащи на АКБ, в деня на постъпването за оперативно лечение в болницата, в периода 2013-2018 г. Те са разпределени в две групи:

I група – 365 болни, подлежащи на оперативно лечение, без предшест­ващи интервенции.

II група – 134 болни с извършена ПКИ, в различни периоди и подлежащи на АКБ.

Бяха извършени кръвни лабораторни анализи по стандартен метод в клиничната лаборатория на болницата в деня на постъпването на пациентите, преди извършване на оперативното лечение. Изследвани са следните показатели: ОбХ, три­глицериди, HDL, LDL и кръвна захар.

Статистическият анализ на проучването е проведено с помощта на статистически софтуерен пакет IBM SPSS версия 20.0.


Резултати

Описателният статистически анализ се базира на оценка на изчислените средноаритметични данни на основните медицински показатели, имащи отношение към заболяването, възраст и пол на пациентите. За всеки от показателите е изчислена стандартна грешка на средната и е построен доверителен интервал при 95% гаранционна вероятност.

Резултатите от обобщаване на данните по наблюдаваните показатели са представени в Табл. 1.

Таблица 1: Обобщаващи характеристики на основни показатели при пациенти, подлежащи на АКБ, със и без преживяна ПКИ

Показател

Пациенти за АКБ без ПКИ

Пациенти за АКБ с преживяна ПКИ

Средна стойност

Станд, грешка

Доверителен интервал*

Средна стойност

Станд, грешка

Доверителен интервал*

ДГ

ГГ

ДГ

ГГ

Възраст (години)

65,72

0,461

64,82

66,62

64,70

0,77

63,19

66,21

Пол**

66%

2,5%

61,1%

70,9%

71%

3,9%

63,36%

78,64%

Кръвна захар ммол/л

9,82

0,23

9,37

10,27

9,51

0,38

8,77

10,25

Общ холестерол

 

 

 

 

 

 

 

 

ммол/л

4,75

0,07

4,61

4,89

4,46

0,12

4,22

4,70

HDL

 

 

 

 

 

 

 

 

ммол/л

1,12

0,02

1,08

1,16

1,09

0,03

1,03

1,15

LDL

 

 

 

 

 

 

 

 

ммол/л

2,71

0,06

2,59

2,83

2,46

0,09

2,28

2,64

Триглицериди

 

 

 

 

 

 

 

 

ммол/л

1,97

0,06

1,85

2,09

2,12

0,15

1,83

2,41

 *Доверителните интервали на оценките са изчислени при 95% гаранционна вероятност; ДГ – долна граница; ГГ – горна граница.
**Обобщаващата характеристика за „пол“ е „относителен дял на мъжете“

 
Както се вижда от таблицата, средните стойности на възрастта, пола и лабораторните показатели са доста близки, с изключение на общия холестерол. В изследваните групи е по-висок относителният дял на мъжете – съответно 66% за първата и 71% за втората група. Правят впечатление високите стойности на кръвната захар и в двете групи. Като най-важен показател LDL холестеролът показва, че и в двете групи не са постигнати таргетните нива при високорискови пациенти, според последните препоръки на Европейс­кото кардиологично дружество. В същите групи препоръчителните нива на HDL и триглицеридите не са достигнати.

Сравнителният анализ на основните медицински показатели, възрастта и пола на пациентите, подлежащи на байпас (АКБ), без и със преживяна ПКИ, е направен с помощ­та на статистически проверки на хипотези (СПХ). Използвана е величината p-value. При всички тестове е използван 5% риск за грешка, т.е. α=0.05.

За коректно приложение на метода за статистически проверки на хипотези, предварително е анализирано честотното разпределение в извадката по изследваните показатели – възраст, кръвна захар, общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди. За целта е приложен тест на Колмогоров-Смирнов. Резултатите показват, че нулевата хипотеза (Но) за нормалност на съответното честотно разпределение се потвърждава само по отношение на показателя OбХ (p-value >0.05) (Табл. 2).

Таблица 2: Резултати от тестовете за нормалност на разпределението

Показател

Тест характеристика (К-S тест)

p-value

Разпределение

Възраст

1,925

0,001

Не е нормално

Кръвна захар

3,222

0,000

Не е нормално

Общ холестерол

1,357

0,500

Нормално

HDL

2,377

0,000

Не е нормално

LDL

1,440

0,032

Не е нормално

Триглицериди

3,534

0,000

Не е нормално

  

Статистическата значимост на разликата в средните стойности на този показател, както и на разликата в относителните дялове на показателя “пол“ за двете изследвани групи пациенти (за АКБ и с ПКИ за АКБ) е анализирана чрез параметричен t-тест на Стюдънт. По отношение на останалите показатели, включени в анализа, е проведен непараметричен тест на Ман-Уитни (Табл. 3 и Табл. 4).

 
Таблица 3: Резултати от t-теста на Стюдънт за разлика между средните стойности на показателите пол и холестерол за двете изследвани групи пациенти (за АКБ и с ПКИ за АКБ)

Показател

Тест характеристика (t-тест)

p-value

Пол

1,045

0,297

Общ холестерол

2,216

0,027*

 *Потвърждава се Н1 за статистически значима разлика между средните стойности на показателите при двете изследвани групи пациенти (за АКБ и с ПКИ за АКБ)

  
Таблица 4: Резултати от теста на Ман-Уитни за разлика между средните стойности на показателите за двете изследвани групи пациенти (за АКБ и с ПКИ за АКБ)

Показател

Тест характеристика – U (Mann-Whitney тест)

p-value

Възраст

22205,500

0,238

Кръвна захар

22666,500

0,449

HDL

20773,000

0,632

LDL

18017,500

0,027*

Триглицериди

22523,500

0,800

 *Потвърждава се Н1 за статистически значима разлика между средните стойности на показателите при двете изследвани групи пациенти (за АКБ и с ПКИ за АКБ)

   

Резултатите от проведените тес­тове показват, че статистически значима разлика между средните стойности на пациентите за АКБ и тези с ПКИ за АКБ се доказва при 5% риск за грешка по отношение на общия холестерол и LDL (p-value <0.05). За останалите показатели не може да се докаже статистически значима разлика между средните стойности на двете групи пациенти.


Дискусия

От направения анализ се вижда, че при пациентите, подлежащи на АКБ и преживяли преди това ПКИ, имат значително по-добри нива на LDL и ОбХ. Проучването не анализира медикаментозното лечение и контрола на тези пациенти, но вероятната причина за по-добрите резултати при тях е свързана с факта, че след като са преживяли ПКИ, са се лекували и контролирали.

От друга страна, при първата група пациенти вероятно е имало такива, при които дислипидемията не е била диагностицирана и лекувана. Независимо от разликите в нивата на липидния профил и двете групи в крайна сметка са показани за АКБ. Това показва, че сами по себе си ОбХ и LDL не могат да служат като прогностични показатели за необходимостта от АКБ. Въпреки че няма сигнификантна разлика в нивата на кръвната захар на двете групи, правят впечатление високите средни стойности 9.82 и 9.51. Многобройни мултицентрови проучвания многократно са доказали ролята на захарния диабет в определяне на избора на метода на лечение при ИБС, с предимство на АКБ.

Интересен въпрос е какви допълнителни фактори при пациенти, преживели ПКИ и нормализирали стойностите на кръвната захар и липидния профил биха определили последващ АКБ. Безспорно ще бъде интересно да проучим крайни точки, като смъртност, повторни инциденти и АКБ при високорискови бол­ни със захарен диабет, преживели ПКИ и достигнали трайно таргетни стойности на липидния профил и кръвната захар.
  
 
 
 
 
книгопис:
1.    2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias Alberico L Catapano Ian Graham Guy De Backer Olov Wiklund M John ChapmanHeinz Drexel Arno W Hoes Catriona S Jennings Ulf Landmesser Terje R Pedersen ...Show more European Heart Journal, Volume 37, Issue 39, 14 October 2016, Pages 2999–3058, Published: 28 August 2016
2.    Collard CD, Body SC, Shernan SK, Wang S, Mangano DT. Multicenter Study of Perioperative Ischemia (MCSPI) Research Group, Inc; Ischemia Research and Education Foundation (IREF) Investigators. Preoperative statin therapy is associated with reduced cardiac mortality after coronary artery bypass graft surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;132:392–400. doi: 10.1016/j.jtcvs.2006.04.009.[PubMed] [CrossRef]
3.    Verma S, Farkouh ME, Yanagawa B, et al. Comparison of coronary artery bypass surgery and percutaneous coronary intervention in patients with diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2013;1:317-28.
4.    PCI or CABG in Stable Patients With Multivessel CAD and Diabetes Mar 27, 2018 | Thomas Nyström, MD; Ulrik Sartipy, MD; Martin Holzmann, MD, PhD Expert Analysis
5.    Takagi H, Kawai N, Umemoto T. Preoperative statin therapy reduces postoperative all-cause mortality in cardiac surgery: A meta-analysis of controlled studies. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009;137:e52–3. doi: 10.1016/j.jtcvs. 2008.02.045. [PubMed] [CrossRef]
6.    Baskett RJ, Buth KJ, Collicott C, Ross DB, Hirsch GM. Preoperative cardiovascular risk factor control in elective coronary artery bypass graft patients: A failure of present management. Can J Cardiol. 2002;18:397–402 [PubMed]
7.    Iqbal MP, Sharif HM, Mehboobali N. Variability in lipid profile before and after coronary artery bypass grafting (CABG). J Pak Med Assoc. 2005;55:95–8 [PubMed]
8.    Ladeia AM, Guimarães AC. Assessment of Risk Factors in Coronary Patients Being Followed by Cardiologists: Control of Risk Factors in Coronary Patients. Prev Cardiol. 2003;6:122–7. doi: 10.1111/j.1520-037X.2003.01967.x. [PubMed] [CrossRef]
9.    Lazar HL. Should all patients receive statins before cardiac surgery? Are more data necessary? J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;131:520–2.
10.    Clinical Lipid Control Success Rate Before and After Percutaneous Coronary Intervention in Iran; a Single Center Study [PubMed] [CrossRef] Seyed Kianoosh Hosseini, Maryam Tahvildari, Mohammad Javad Alemzadeh Ansari, Manouchehr Nakhjavani, Alireza Esteghamati, Masoumeh Lotfi Tokaldany Iran Red Crescent Med J. 2013 Jun; 15(6): 467–472. Published online 2013 Jun
11.    Lipid Control before CABG and Its Association with In-Hospital Mortality S K Hosseini, M Mehrpooya Iran Red Crescent Med J. 2011 Feb; 13(2): 106–111. Published online 2011 Feb 1.