Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2020

Система за регистриране, обработване, съхраняване и анализ при бронхологично изследване

виж като PDF
Текст A
Николай Янев1, Евгени Меков1, Георги Георгиев2, Георги Узунов3, Димитър Костадинов1
1Медицински университет – София, Медицински факултет, Катедра по белодробни болести, гр. София; 2ЕНИАК ООД; 3КивиНет ООД


Количеството информация, генерирано и използвано в съвременната медицина, всеки ден нараства. Наред с това, нарастват и изискванията към изработване на софтуер за медицински цели: достъп до информацията по всяко време, предпазване от загуба на информация, неоторизиран достъп и промени.

За да се отговори на всички тези критерии, е нужен стратегически подход към проектирането и изпълнението на тази част от инфраструктурата, която позволява оптимизация на ресурсите и по-ефективно ползване на информацията. Това би елиминирало рисковете и би довело до намаляване на общите разходи за съхранение и управление на информацията.

Проблемът за създаване на система за обработка и управление на документи е актуален в научно и научно-приложно отношение.

Непрекъснато нарастващият обем на генерираните цифрови документи от всякакъв характер и широкото използване на информационните технологии правят проблема все по-значим и подходящ за изследване.

Поради тази нужда, за целите на работата на “Бронхологично отделение” към МБАЛББ “Света София” ЕАД е проектирана система за автоматизация на управлението на документация, включваща няколко основни подсистеми, хранилища за данни и набор от модели.

Системата намалява времето за обработка и позволява гъвкава и сигурна интеграция с външни системи и субекти.

Намаляване времето на обработка (turnaround time) на документацията и евентуалните грешки, породени от ръчните манипулации, като се приложи автоматизиране на голяма част от обработката на медицинската документация и на цялостния процес.

База данни представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии. Поддръжката на база от данни се осъществява от т.нар.

Система за управление на бази от данни (СУБД).

Система за управление на бази данни е компютърно приложение (софтуер), създадено за комуникация между потребителя, други приложения, както и други БД, с цел да се сравнят и анализират данни. Общото специфично предназначение на СУБД е да позволи определянето, създаването, заявки, актуализацията и администрирането на бази данни.

Съществуващите Системи за управление на бази данни осигуряват различни функции, които позволяват управлението на базата данни и самите данни, които могат да бъдат класифицирани в четири основни функционални групи:

  • Дефиниране на данни – Създаване, модифициране и премахване на дефинициите, които определят организацията на данните (Фиг. 1).

Фигура 1: Начален екран за избор на действие – запис на ново изследване, търсене, списък с изследвания, статистическа обработка

  

  • Промяна – Вмъкване, модификация и заличаване на актуалните данни (Фиг. 2).

Фигура 2: Търсачка на изследване по зададени параметри

  

  • Извличане – Предоставяне на информация във формата на пряко използваем или за по-нататъшна обработка от други приложения.
  • Извлечените данни могат да се предоставят направо в същата форма, в която са били съхранени в базата данни или в нова форма, получена чрез промяна или комбиниране на съществуващи данни от базата данни (Фиг. 3 и 4).

Фигура 3: Съхранение на информация от образна диагностика и бронхоскопия в базата данни на пациента

     
Фигура 4: Организация на данните по МКБ код на диагноза

  
Администриране – Регистриране и наблюдение на потребителите, налагане на сигурността на данните, наблюдение на изпълнението, запазвайки целостта на данните, които се занимават с едновременния контрол и възстановяване на информацията, която е била повредена от някакво събитие, като например неочакван срив на системата.

Програмата за регистриране, обработване, съхраняване и анализ на данни от бронхологични изследвания е система, отговаряща на нуждите на съвременния медицински специалист. Съхранената база данни би могла да послужи за целите на научни разработки по проблемите на интервенционалната пулмология.