Прескочи към главното съдържание на страницата

Новини


МБАЛ Вита обявява конкурс за Главна медицинска сестра

Текст A

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД,
МБАЛ ВИТА ЕООД обявява конкурс за Главна медицинска сестра на лечебното заведение.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:
• Диплома за завършено медицинско образование.
• Диплома за завършено образование „Управление на здравните грижи”, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър.
• Трудов стаж като медицинска сестра – не по-малко от 5 (пет) години.
• Умения за работа в екип.
• Предишен управленски опит е предимство.
• Членство в БАПЗГ.
• Компютърна грамотност.
• Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства.
• Професионална автобиография.
• Копие от диплома за завършено висше образование.
• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността.
• Медицинско свидетелство.
• Удостоверение от БАПЗГ – оригинал.
• Свидетелство за съдимост – оригинал.
• Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата.

Всеки кандидат представя писмена разработка на тема: Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата (обем 5-10 стр.).

Провеждане на конкурса:
• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД.
• Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50.
• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

Подаване на документи:
• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.
• Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10.
• Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.

Срок на трудовия договор – до три години.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.
Телефон за връзка с Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887 520117.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

д-р Тихомир Савчев,
Управител на МБАЛ „ВИТА“ ЕООД


Коментари 0
За да коментирате трябва да сте влезли в профила си. Вход от тук.


Все още няма коментари.