Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 9 2009

Пирацетам Химакс Фарма: По–високи дози за дългосрочен контрол на мозъчно-съдовата болест

виж като PDF
Текст A
Единствената разтворима и високодозирана форма на Piracetam, включена в новия Позитивен лекаствен списък  
 
В нашата страна, както и в развитите страни по целия свят, сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за заболевае-мост и смъртност. България е на челно място в света по смъртност от мозъчен инсулт и това прави профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест социално-значим проблем. Разбира се, мозъчният инсулт, като остро заболяване с ясно дефинирана манифестна клинична картина, представлява сериозно предизвикателство както за пациента, така и за лекуващия екип. Това драматично заболяване обаче най-често представлява само върха на айсберга на големия проблем на мозъчно-съдовите заболявания.  
 
Доста подмолно, бавно и постепенно, но с непредвидими опасни последици може да протича хроничната мозъчно-съдова болест. Едно от уникалните лекарства, което вече няколко десетиле¬тия има водеща роля в лечението на всич¬ки форми на мозъчно-съдовата болест е Пирацетам.  
 
Освен това Пирацетам представлява вещество, което по много и различни механизми има благоприятен ефект върху клетките в ЦНС. Пирацетам улеснява хемисферното и междухемисферно пренасяне на информация, увеличава поносимостта на мозъка към хипоксия. Облекчава процесите на обучение и процесите на запаметяване. Подобрява запаметя¬ването както в количествено, така и в качествено отношение. Улеснява цифровата, логичната и асоциативна памет, както и визуалната репродуктивност. Цялостно оптимизира нервно-психичната дейност и възстановява умствената и физическа работоспособност. Вероятно подобрява мембранната устойчивост, възможността на мембранни¬те и трансмембранни протеини да поддържат и възстановяват триизмерната структура или да проявяват техния ефект. Улеснява ГАМК-ергичната медиация и по-специално медиаторните функции на гама-аминомаслената киселина. Стимулира белтъчната и въглехидратна биосинтеза в мозъка и повишава нивото на серотонина в мозъчните тъкани.  
 
Piracetam стимулира синтеза на мак¬роергични съединения (АТФ и др.) в ЦНС, улеснява turnover на фосфолипиди и глюко-за. Благоприятният му ефект при процесите на стареене се свързва с коригиращото влияние върху протеиновата биосинтеза. Пирацетам подобрява хемореологичните свойства на кръвта, повишавайки деформабилитета на еритроцитите и намалявайки тромбоцитната агрегация. Едновременно с това намалява адхезията на еритроцитите върху съдовите стени и повишава капилярния вазоспазъм. Намалява плазмените нива на фибриногена и други фактори на кръвосъсирването и удължава времето на кървене.  
 
Резорбира се бързо и пълно след перорално приложение. Максимални плазмени концентрации се достигат 1 час след приема. Системната му бионаличност е почти 100% след прием на пирацетам под формата на таблетки, капсули или воден разтвор. Плазмените нива показват изразена доза-зависимост.  
 
Обемът на разпределние е 0.7 l/kg, а времето на полуживот – 5 часа. Преминава плацентарната и кръвно-мозъчната бариера и дифундира през мембрани при бъбречна диализа. Не са установени метаболити на пирацетам. Елиминира се напълно в непро¬менен вид през бъбреците, като фракцията на елиминираното през бъбреците количество е независимо от приетата доза. Фармакокинетичният профил на пирацетам е линеен и независещ от времето с ниска вътрешна ва¬риабилност за широк дозов диапазон. Има висок пермеабилитет и разтворимост. Времето на полуживот е 5 часа и се удължава при лица в напреднала възраст (главно по¬ради нарушен бъбречен клирънс) и такива с бъбречни увреждания. Steady-state плазмени концентрации се достигат в рамките на 3 дни след началото на приема.  
 
Показанията за употребата на този медикамент при въз¬растни включват симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушения на паметта, нарушения на вниманието и липса на мотивация; лечение на последствия от исхемични церебро-васкуларни инциденти, по-специално афазия; лечение на кортикален миоклонус, са-мостоятелно или в комбинация; лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от психичен произход. Освен това при деца се прилага и за лечение на дислексия в комбинация с други подходящи мерки, като говорна терапия.  
 
Пирацетам има неоспо¬рима клинична ефективност, многократно доказвана в продължение на няколко десетилетия, както и изключително добър профил на безопасност.  
 
Най-честите нежелани лекарствени реакции са от страна на централната и периферна нервна система – хиперкинезия, метаболитни нарушения – повишаване на теглото, нервност и по-рядко астения. Препоръчвана дневна доза при лечение на психо-органични синдроми е 2.4-4.8 g, разпределена в 2 или 3 отделни приема, при последствия от исхемични церебро-васкуларни инциденти е 4.8-6 g, при миоклонус с кортикален произход е 7.2 g, която се увеличава средно с 4.8 g на всеки 3 до 4 дни до достигане на максимална дневна доза 24 g. Въпреки тези клинични данни[1,2], известни не от вчера, голяма част от предлаганите на пазара лекарствени форми предполагат дневната доза да се пости¬га с приема на откровено огромен брой таб¬лети, които са сравнително големи и с неприятен вкус. Не е за пренебрегване и фак¬тът, че има болни (деца и болни с гълтателни нарушения), за които приемането на ле¬карства под формата на течност през устата е алтернатива на парентералното лече¬ние или на това, да не могат да приемат ле¬карствата си изобщо или поне в необходимата дозировка.  
 
За да разреши тези проблеми, българската фармацевтична фирма “Химакс Фарма” ЕООД разработи но¬ва фармацевтична форма на добре известния медикамент Пирацетам – това е продуктът ПИРАЦЕТАМ ХИМАКС ФАРМА – прах за разтвор за перорална употреба. Той се предлага в две дозировки – 1.2 g и 2.4 g под формата на сашета. Съдържимо-то на сашето се разтваря в достатъчно количество вода (хладка или топла) и се разбърква добре до получаване на хомогенен разтвор. Продуктът се приема независимо от времето на хранене. Разтворът, който се по¬лучава при разтварянето на сашетата е с коригиран вкус, приятен за консумация и с много добра разтворимост – чист и бистър. Тази лечебна форма улеснява приема на лекарствения продукт и дава по-бърз ефект, като същевременно позволява многократно да се увеличи количеството на лекарственото вещество при всеки отделен прием, а това е от особено важно значение за постигане на оптимален клиничен ефект, освен че е безкрайно по-лесно и приятно за пациента. Продуктът се произвежда с оригинална субстанция на компанията UCB и се предлага в опаковки – картонени кутии, всяка съдържаща 20 броя сашета.  
 
Освен че представлява интересна иновационна придобивка на българския фармацевтичен пазар, ПИРАЦЕТАМ ХИМАКС ФАРМА е единствената разтворима и високодозирана форма (1.2 g и 2.4 g), включена в новия Позитивен лекарствен списък, влязъл в сила от 01.06.2009 г.  
 
Предвид факта, че поради спецификата на заболяванията, лечението с piracetam често е доживотна терапия, заслужава внимание ценовото предимство на Пирацетам Химакс Фарма и още по-широката му достъпност, след отчисляване на сумата, реимбурсирана от НЗОК.  
 
Качествата на Пирацетам Химакс Фарма, добавени към доказаната в практиката ефективност и отличен профил на безопасност на продукта, както и преимуществата, които новата, разтворима форма доставя на пациентите и факта, че тя е единствената у нас, включена в новия Позитивен лекарствен списък, може да ви убеди да предпочетете продукта като пръв избор във вашата практика, което ще допринесе да имате повече и по-благодарни пациенти, оценяващи вашата компетентност и грижа.  
 
 
КНИГОПИС:
 
1. Pharmacopsychiatry. 1999 Mar; 32 Suppl 1:33-7; De Reuck J., Van Vleymen B.; The clinical safety of high-dose piracetam – its use in the treatment of acute stroke.  
2. Pharmacopsychiatry. 1999 Mar; 32 Suppl 1:49-53; Genton P., Guerrini R, Remy C.; Piracetam in the treatment of cortical myoclonus.