Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 3 2011

Клиничен случай на малигнизирал голям тумор на паротидната жлеза

виж като PDF
Текст A
Ал. Вълков, Г. Николов, Ив. Стоянов, Кр. Атанасова, М. НиколоваАвторите представят случай на пациент с огромен тумор на паротидната жлеза, с давност от около 20 години. Туморът рязко нарастнал, което принуждава болната да се подложи на оперативно лечение. Хистологията доказва злокачествена дегенерация. За жалост този случай не е казуистика. С настоящата публикация авторите споделят своя опит в лечението на туморите на паротидната жлеза. Нашето становище е, че лекуващият лекар, бил той общопрактикуващ, лекар от доболничната или от болничната помощ, трябва да се стреми на максимално достъпен език да информира пациента за състоянието му, като му помогне да вземе най-правилното решение. А то според нас е, че туморите на паротидната жлеза трябва да бъдат своевременно хистологично доказани и оперативно радикално отстранявани, когато хистологичният резултат го позволява.

Туморите на слюнчените жлези могат да възникнат във всяка една от тях, но най-често се засяга паротидната жлеза (Фиг. 1). При това по-голяма част от неоплазмите й са доброкачествени. Авторите представят пациент с дългогодишен доброкачествен тумор (вероятно плеоморфен аденом – т.нар. тумор Микстус) на паротидната жлеза, който след дълги години е малигнизирал.

Фиг. 1  
 

Цел
С представянето на този клиничен случай авторите потвърждават становището, че първично доброкачествените тумори на паротидната жлеза могат да малигнизират, особено при голяма давност на заболяването.

Материал и методика
Представяме Ст.К.Т., жена на 76-годишна възраст с над 20-годишна анамнеза за туморно образувание на дясната паротидна жлеза. Болната постъпва в клиниката по УНГ болести – гр. Плевен на 21.01.08 г., ИЗ №2241, след като туморът на жлезата започнал бързо да нараства (Фиг. 1) през последните два месеца. В момента на постъпване приблизителните му размери са 15 на 20 сm (Фиг.2).

Фиг. 2  
 

Лечение
След предоперативна подготовка се направи радикална паротидектомия с тумора ан-блок. Хистологична верификация в катедра ПА на УМБАЛ – гр. Плевен от дата 26.01.08 г., №1033–1035 – мукоепидермоиден карцином G2-3 с масивни некрози и инфилтрация в мускулната тъкан. №1036 лимфен възел с дифузни метастази и екстранодална инфилтрация от мукоепидермоиден карцином. След гладък постоперативен период (Фиг. 3), болната е насочена за лъчелечение.

Фиг. 3  
 

Изводи
За жалост подобни случаи вече не са казуистика. Затова ние си позволяваме да споделим нашия опит в диагностиката и лечението на туморите на паротидната жлеза. Смятаме, че правилното поведение при тези заболявания е своевременната хистологична верификация и радикалното оперативно отстраняване на тумора на жлезата (с изключение на лимфомите, които отлично се повлияват със средствата на химиотерапията). Всеки лекар трябва отговорно да информира пациента за състоянието му с цел доброкачествените новообразувания на паротидната жлеза да бъдат отстранявани далеч преди тяхната малигнизация.

КНИГОПИС:

1. Лечение на туморите на ушите, носа и гърлото – М. Маламов, Г. Георгиев 1990 г. – стр.102.
2. Оперативни методи в лицево-челюстната хирургия – В. Кавракиров, К. Анастасов, 1981 г. - стр.105-113.
3. Salivary Gland Tumors, Minor, Benign Author: Fadi Chahin, MD, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Private Practice Coauthor(s): Matthew R Kaufman, MD, Consulting Surgeon, The Plastic Surgery Center Contributor Information and Disclosures.
4. Parotid Tumors, Malignant, Author: Bardia Amirlak, MD, Assistant Professor, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.
5. TITLE: Malignancies of the Major Salivary Glands SOURCE: Grand Rounds Presentation, UTMB, Dept. of Otolaryngology, DATE: May 23, 2007, Resident physician: Chad Simon, MD, Faculty physician: Susan D. McCammon, md, series editors: Francis B. Quinn, Jr., MD and Matthew W. Ryan, MD.