Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2019

Плуването при бебета подобрява физическото развитие

виж като PDF
Текст A
Биляна Рангелова1, Виктория Върбанова2
1Департамент по спорт, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“; 2Отделение по клинична хематология, МБАЛ „Сердика“, гр. София


Спортната дейност участва във физическото развитие, усъвършенстването и подобряването на двигателните навици, има социално-културно значение и е основен фактор за опазване и укрепване на здравето. Двигателната активност въздейства главно върху подрастващото поколение, което значимо се различава от възрастните индивиди.

Въпреки че наследствеността е определящ фактор на основните физически характеристики (ръст, пропорции на тялото, обиколка на главата при раждане, бързо или бавно прохождане), цялостната фенотипна изява се повлиява от факторите на околната среда. Усвояването на определени социални програми чрез съответната дейност, каквато е и спортът, играят ролята на специфичен външен фактор на развитие. Наличието на съзнание, генетично заложената програма и социалното унаследяване и развитие, което се предава чрез възпитание и самоусъвършенстване, модулират фенотипа[1]. Янева A.[2] подчертава голямото значение на двигателната дейност още в пред­училищния период на децата и акцентира, че чрез правилно насочване на естествения стремеж и необходимост на децата от двигателна дейност, със средствата и методите на спорта, се усъвършенстват двигателните навици и умения и се укрепва физическото им развитие. В съответствие експериментални и клинични наблюдения посочват отрицателното влияние на продължителното обездвижване, водещо до появата на заболявания[3]. Изследвания при студентите доказват нарастваща заболеваемост, свързана с нарушения в дихателната, сърдечно-съдовата и храносмилателната системи, метаболитни нарушения и психически разстройства[4]. Физическото възпитание (ФВ) има пряка задача за подобряване и укрепване на здравословното състояние и повишаване на работоспособността (обща и професионална). Удоволствието от игрите във вода, съчетано с опознаването на нейните физически особености, стимулират познавателните способности на децата и желанието им да научават все повече за обкръжаващата ги среда[5].

Плуването, като представител на физическата активност, се характеризира с някои особености, основно свързвани със средата, в която се извършва. Възможностите за движение на бебето във вода са много по-големи в сравнение с тези извън нея. Потопеното във вода бебе изпитва много нови усещания и въздействия, свързани с физическите свойства на водата. Водата е няколко пъти по-тежка и по-плътна от въздушната среда и оказва силно механично налягане върху детското тяло. По-голямата плътност на водата в сравнение с тази на въздуха, оказва натиск върху тялото и подобрява циркулацията, укрепва мускулатурата, подобрява дихателната и сърдечно-съдовата система.

Натискът на водата върху гръдния кош задълбочава дишането и се явява мощно профилактично средство срещу застойни състояния на белия дроб, дава възможност за развитие на капацитета и обема му[6]. Допълнително, хоризонталната позиция на тялото, чрез поддържащото положение на високо налягане, са взискателни над дихателните действия, резултиращо в развитие на гръдния кош (костна и мускулна структура). Като закаляващ фактор, плуването укрепва имунната система.

Заниманията с плуване развиват детския организъм комплексно – от изграждане на двигателна и дихателна култура до формиране на здрава мускулатура и подобряване на когнитивните възможности.


Плуването подобрява физиологичното развитие

В проучване, обхващащо 223 новородени, е доказано, че плуването в неонатална възраст намалява времето за отделяне на мекониум и ускорява първата дефекация, показатели асоциирани с адаптацията и физиологичното развитие[7].


Плуването подобрява физическото развитие

Един от основните методи за изследване на физическото развитие е антропометричният метод посредством измерване на човешкото тяло[6]. В съвременно проучване от 2017 г., анализиращо показателите ръст, телесна маса, обиколка на главата и гръдна обиколка при бебета, включени в адаптирана програма по плуване на 6-месечна, на 12-месечна или 18-месечна възраст, е доказано, че системното плуване подобрява и ускорява физическото развитие. В края на проучването (навършване на 36-месечна възраст) най-ранно започналите тренировки се отличават от другите две групи: по-развита гръдната обиколка и обиколка на главата (Табл. 1).

Ползите са най-големи за най-ранно започналите плуване при липса на различия в ръста между групите. Може да се допусне, че плуването благоприятства за по-бързото развитие на гръдния кош поради оказаното напрежение върху скелетно-мускулната система на гръдния кош и повишените изисквания върху дихателната система. Подобно подобрената мускулна маса се асоциира с оказаното напрежение върху мускулите. В подкрепа са установеното подобрение в гръдната обиколка при вдишване и издишване след 3-годишна възраст[6].


Плуването подобрява психическото развитие

Ползата от плуването не се измерва само с влиянието на този спорт върху физическото развитие на младия организъм, а и върху умствените му способности. Според Р. Йоргенсен[8] децата, които започват рано да се занимават с плуване, много по-лесно и по-рано придобиват навици за дейности. Те се отличават от връстниците си и са с по-развита реч, с по-изразени математичес­ки способности. Тези деца имат и по-развита наблюдателност, по-добра моторика при дейности като рисуване, изрязване на фигури, конструиране. В подкрепа са данните на Ahrendt L., които доказват, че възрастни, които като бебета са имали водни занимания, показват по-високи резултати на тестовете за интелигентност[9,10]. Процесът на формиране на вътрешна потребност от системни занимания с плуване е дълъг, продължителен и вътрешно противоречив. В програмата на съвременното училище е спешно и наложително да се изисква натрупване на достатъчно количест­во информация за значимостта на умението да се плува както за здравето, така и за живота на човека. В тази връзка е необходимо да се формират адекватни понятия, съждения и убеждения, които да се превърнат в мотиви за системно занимание със спорта плуване.


Заключение

Упражненията във водна среда допринасят значително за рекреационното въздействие върху организма още от ранна неонатална възраст като го възстановява, тренира, укрепва, подобрява здравето и навиците му. Плуването подобрява физическото развитие на бебетата, психо-социалното им развитие и има закаляващ ефект. Допринася за по-бързото физическо развитие, подобрява мускулната сила и координация и цялостната дееспособност в ранна детска възраст. За практикуването му обаче са необходими специални условия: плитък басейн, температурата на водата  да не е по-малко от 29°С и специално обучени инструктори.

 
 
 

 
книгопис:
1.    Генев E, Калайков Д. Как да се грижим за бебето с любов. София, Колибри, 2012.
2.    Янева А. Проследяване на физическото развитие на деца в предучилищна възраст в резултат на проведено обучение по джудо. Джудо, 2009, 2, 20-21.
3.    Костов, Костадин. Профилактика и корекция на неправилното телодържане. УИ "Св. Кл. Охридски", София, 2018: ISBN 978-954-07-4418-6 .
4.    Bozhkova A., Slavcheva-Hinkova P., Lekina D. Impact of specialized sports program for students with health issues. JPES, 2017; 17 (Suppl 1): 3-6.
5.    Tumanova B. The particularities of swimming and its relation to the social development of babies and their parents, Physical Education & Sport . 2017; 7 (1): 59-61.
6.    Рангелова Б. „Ефектът от адаптирана програма по плуване при бебета“. Дисертационен труд, 2018: 103-108.
7.    Zhao S, Xie L, Hu H, Xia J, Zhang W, Ye N, Chen B. A study of neonatal swimming (water therapy) applied in clinical obstetrics. J Matern Fetal Neonatal Med, 2005, 17(1), 59-62.
8.    http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/470251/early-year-swim-interim-report-2012.pdf
9.    Ahrendt L. Schwimmen für Kinder: Kreatives Wasserspiel und frühes Schwimmenlernen im Alter von 3-5 Jahren. Meyer & Meyer, 2014: 27-55.
10.    Туманова Б. Мястото на обучението по плуване в общообразователната програма на съвременното училище. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2014 (ISBN 978-954-490-448-7): 309-312.