Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Пулмология.Последен напредък в оториноларингологията

виж като PDF
Текст A
Болестите, с които специалистите по пневмология и фтизиатрия се борят, са едни от най-често срещаните в съвременния свят. Според СЗО в световен мащаб около 235 млн. души страдат от астма, a 64 млн. – от ХОББ. СЗО предвижда, че ХОББ ще стане третата водеща причина за смърт до 2030 г., заради замърсяването на околната среда и все още съществуващият навик за тютюнопушене.

Други хронични заболявания, като хроничен бронхит, емфизем и кистична фиброза също засягат живота на мнозина. А какво да кажем за пневмонията и рака на белия дроб?

Пневмонията при деца все още представлява 16% от причините за смърт. Положението не е по-розово, когато става въпрос за белодробния карцином – най-честото злокачествено заболяване при мъжете и третото най-злокачествено при жените.

Въпреки тенденциите за увеличаване броя на болните с белодробни заболявания, последните 20 години показаха голям напредък в скрининга, диагностиката и лечението на редица от тях чрез напредъка в молекулярната биология, генетиката и интервенционалната бронхология.

Всяка година GINA (Global Inititative for Asthma) обновява подхода си за лечение на БА, като през последните години бе приет т.нар. стъпаловиден модел за лечение. Разделянето на БА на различни фенотипове допринесе за употребата на нови видове медикаменти, като: моноклонални антитела срещу IgE, Анти-IL-4 (Dupilumab), Анти-IL-5 (Mepolizumab, Reslizumab, Benralizumab), Анти-IL-17 (Brodalumab), Анти-IL-1 (Anakirna), левкотриен рецепторни антагонисти (Omalizumab), инхибитори на фосфодиестераза-4 (Roflumilast), CXCR2 антагонисти, моноклонални антитела срещу TNF-α (Golimumab, Etanercept), Тирозин киназни инхибитори (Imatinib) и др., като продължават проучвания върху действието им и до днес. Това изцяло промени представата ни за бронхиалната астма като заболяване само на дихателната система – оказа се, че тя е много повече от това.

Голям е напредъкът при терапията на белодробния рак и по-точно – метастатичният НДРБД (недребноклетъчен рак на белия дроб). До преди 20-тина години пациентите се лекуваха само с неселективна цитотоксична химиотерапия, с което 1-годишната преживяемост достигаше до около 30%. Това се промени в огромна степен през последните няколко години, благодарение на напредъка в таргетната терапия и имунология.

При таргетната терапия най-добре проучена и с широко приложение в клиничната практика е фамилията НЕR/еrвВ онкоген. Благодарение на разкриване ролята на рецептора на епидермалния растежен фактор ЕGFR се появиха тирозин киназните инхибитори (gefitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib), а откриването на пренареждането в анапластичната лимфом киназа (ALK) доведе до одобрение от FDA на crizotinib за пациенти с ALK-позитивен белодробен карцином. Като първа линия за лечението на позитивен за активиращи мутации в EGFR и ALK-позитивен авансирал НДРБД днес съществуват редица възможности, но данните за пациенти с други мутации все още не са достатъчни. Днес таргетните терапии са златен стандарт в лечението на авансиралия недребноклетъчен белодробен карцином, като тестването за генетични маркери е ежедневие. ТКИ са революция в терапевтичния подход, измествайки стандартната химиотерапия при такива пациенти и подобрявайки преживяемостта им.

Не на последно място по важност са и постиженията в интервенционалната бронхология, доказателство за все по-развиващият се в технологично отношение свят.

Ендобронхиалният и ендоезофагеалният ултразвук, трансбронхиалната иглена аспирационна и пункционна биопсия, навигационната бронхоскопия, криотерапията, бронхоскопската електрокаутеризация и аргон-плазмена коагулация, бронхиалната лазерна терапия, както и поставянето на трахеобронхиални стентове са ежедневно застъпени в практиката на интервенционалистите.

Оказва се, че началото на XXI век представлява една голяма крачка в диагностиката и лечението на белодробните заболявания. А дали сме готови и на най-голямата крачка в подобряване на превенцията – ерадикация на тютюнопушенето, само времето ще покаже!

Източник:
https://medicalfuturist.com/breathtaking-the-future-of-respiratory-care-and-pulmonology/
https://thestacker.com/stories/3706/50-notable-medical-advancements-decade?page=2
https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/top-20-public-health-achievements-of-the-21st-century.html
https://www.medinfo.bg/spisanie/2020/7/statii/terapevtichen-podhod-pri-neutrofilna-astma-3206