Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2021

Подобряване на симптомите, придържането и удовлетвореността на пациентите с бронхиална астма и ХОББ при лечение с DuoResp® Spiromax®

виж като PDF
Текст A
проф. д-р Ваня Юрукова, дм
Катедра по белодробни болести, МУ-София, МБАЛББ “Света София“ ЕАД, гр. София


Високото придържане към терапията при бронхиална астма и ХОББ е свързано с по-добър контрол на симптомите[1-3]. Според различни изследователи честотата на придържане е 40-78% при пациенти с астма и 40-60% при пациенти с ХОББ[4,5]. Ключов фактор за стимулиране на придържането към инхалаторното лечение е удовлетвореността на пациентите от инхалаторното устройство, което подобрява резултатите от лечението[6-8].

Spiromaх е активиращ се от вдишването, многодозов сух прахов инхалатор DPI, който е разработен, за да осигури Budesonide/Formoterol с максимална лекота на приложение за пациентите. Spiromax е готов за задействане след единичната стъпка на отваряне на капачката и има теоретичното предимство, че е по-интуитивен и по-лесен за използване.

Контролът, придържането към лечението, удовлетвореността и лекотата за прилагане на DuoResp (Вudesonide/formoterol) Spiromax са проучени в рандомизирани клинични проучвания. DuoResp Spiromax показва неинфериорност спрямо Вudesonide/Formoterol Turbuhaler при пациенти (≥12 години) с астма. Повече пациенти предпочитат устройството

Spiromax пред Turbuhaler при представяне и са готови да продължат терапията с DuoResp Spiromax след 12-седмичния период на проучване. Spiromax е свързан с по-високи нива на владеене на устройството след 12 седмици[9,10].

Но в рандомизираните кохорти от клинични проучвания слабо е представена по-широката популация от ХОББ[11,12] поради коморбиднос­ти, които се наблюдават при 60.7-96.4%[13-15].

Проучването SPRINT е фаза IV, многоцентрово, обсервационно, про­спективно проучване при пациенти с астма или ХОББ, което е проведено в 10 европейски страни[16]. Пациентите отговарят на условията за включване, ако са получавали стабилна доза (без промяна в дозата с >50% през последните 3 месеца) на инхалаторни кортикостероиди (ICS) /дългодействащ b2-агонист (LABA) във фиксирана доза комбинация (FDC), прилагана два пъти дневно чрез различни сухи прахови инхалатори (DPI), включително DuoResp Spiromax, в продължение на 3 месеца преди включване[14,17].

Материал и методи
342 пациенти (астма: n=235; ХОББ: n=107) са на терапия ICS/LABA FDC DuoResp Spiromax, докато 1319 (астма: n=866; ХОББ: n=453) са на друга терапия[14].
Контролът на астмата е оценен с помощта на въпросника ACT. Тежестта на симптомите на ХОББ е определена с помощта на CAT. Придържането към ICS/LABA FDC, е оценено с помощта на скалата за придържане към лекарството Morisky (MMAS-8VR), инструмент от 8 елемента за измерване на придържането[17,18]. Придържането е класифицирано въз основа на резултат MMAS-8 като високо (=8), средно (6 ≤ резултат <8) или ниско (резултат <6). Оценката на удовлетворението е по 10-балната скала, както следва: не е удовлетворен (1-3); удовлетворен (4-7); много удовлетворен (8–10).

фигура 1:
Пациенти с астма, постигнали контрол на заболяването

фигура 2:
Пациентите със симптоми на ХОББ САТ<10

Леснотата на употреба e определена с помощта на въпросник. Въпросите за лесна употреба са оценени въз основа на следната скала: 1 (никак не е лесно) до 10 (изключително лесно).

Резултати и дискусия

Контрол на симптомите
В общата популация на астма 684 пациенти (62.4%) са показали резултат от ACT >19 и са постигнали контрол на заболяването по време на оценката след ≥3 месеца употреба на FDC инхалатор (Фиг. 1)[17].

В общата популация на ХОББ 85 пациенти (15.5%) имат оценка на CAT <10, определяща ниска тежест на симптомите по време на оценката, след ≥3 месеца употреба на FDC инхалатор (Фиг. 2)[17].

При терапия с DuoResp Spiromax 65.9% от пациентите с астма са постигнали контрол на заболяването, а 16.2% от пациентите с ХОББ – намаляване на тежестта на симптомите[18].

Процентът на постигнат контрол на астмата в проучването SPRINT при лечение с DuoResp Spiromax е по-висок от общоевропейския процент, докладван в проучването LIAISON (43.5%)[19] и проучването REALISE (20%)[20].

фигура 3:
Придържане на пациенти с астма и ХОББ към терапия с DuoResp Spiromax, оценка по скалата на Morisky

фигура 4:
Пациентска удовлетвореност на инхалатора Spiromax след самооценка

Тридесет процента от пациентите в кохортата на SPRINT са с ИТМ >30 kg/m2 (респективно при астма 30.6% и ХОББ 30.1%), а наднорменото тегло или затлъстяването може да повлияе на контрола на заболяването[19].

Сравнително малко пациенти с ХОББ отговарят на ниска тежест за симптоми (CAT резултат <10), вероятно поради напреднала възраст (средна възраст 70 години). Прилагайки САТ, 21% от пациентите с ХОББ са „контролирани“ според други изследователи[21], но при по-ниска средна възраст на пациентите в рандомизираните проучвания (63.7 год.)[22].

Придържане към лечението
Няма разлика в медианата (25-и персентил, 75-и персентил) MMAS-8 сред пациентите на DuoResp Spiromax в сравнение с пациентите, получаващи други лечения – 7 (5.8, 8) срещу 7 (5.9, 8); p=NS. Сред потребителите на DuoResp Spiromax медианите на MMAS-8 за пациенти с астма и ХОББ са съответно 7 (5.8, 8) и 7.8 (6, 8) (p=0.008)[14].
Като цяло 72.5% от всички пациенти на DuoResp Spiromax съобщават за средно или високо придържане (MMAS-8 резултат ≥6)[14].

Високо придържане се наблюдава при 69.3% от пациентите с астма и 79.6% от пациентите с ХОББ (MMAS-8 резултат 8 ХОББ 48.5%; аст­ма 33.8%, Фиг. 3). Степента на придържане и контрол на астмата сред участниците в проучването SPRINT са в подкрепа на данните на други изследователи[25].

Високото придържане е свързано с по-добър контрол на симптомите[1-3] при астма и намален процент на екзацербациите при астма и ХОББ[23]. Високото придържане също е асоциирано с по-ниски нива на смъртност[23,24].

Удовлетвореност на инхалатора
Сред всички пациенти на DuoResp Spiromax, средният (SD) резултат на удовлетвореност е 8.9 (1.6); средните (SD) стойности за астма и ХОББ са съответно 9 (1.5) и 8.6 (1.8). Почти всички, лекувани с DuoResp Spiromax (98.8%), са удовлетворени от инхалатора, като 85.4% са много удовлетворени (Фиг. 4)[14].

Тези резултати подкрепят високите нива на удовлетвореност, наблюдавани с DuoResp Spiromax в рандомизираното клинично изпитване ASSET[10].

Лесен за използване инхалатор
Сред всички, лекувани с DuoResp Spiromax, средният (SD) резултат за лекота на използване, оценен по 10-бална скала, е 9.1 (1.3), а средният резултат е ≥9 за всичките пет въпроса за лекота на използване. Средните резултати за всеки въпрос за лекота на употреба са сходни сред пациентите с астма и ХОББ (p=NS)[14].

DuoResp Spiromax постигна висока оценка за всичките пет компонента на въпросите за лекота на употреба, включително обща лекота на използване, научаване на използването на инхалатора и знание колко дози остават в инхалатора, без значителни разлики, наблюдавани между пациентите с астма и ХОББ. 50-90% от пациентите с астма или ХОББ не използват правилно техните инхалатори[26]. Лесното използване и удобството допринасят за цялостната оценка на удовлетвореността на пациента[27,28] и за клиничните резултати.

Грешки в инхалаторната техника могат да повлияят на доставката на лекарството и да допринесат за неоптимални клинични резултати[28]. Лошата инхалаторна техника може да е резултат от невладеене на инхалаторното устройство и/или недостатъчно обучение за неговото използване[10]. От друга страна, лекарите често не проверяват дали пациентите използват правилно инхалаторите си[29]. Нивата на придържане и високата удовлетвореност на пациентите и оценките за лекота на употреба, наблюдавани в проучването SPRINT, вероятно отразяват характеристиките на инхалатора DuoResp Spiromax[9,30]. Spiromax лесно се прилага и бързо се постига майсторство за работа с устройството[31].

Spiromax е лесен за здравните специалисти да научат пациентите как да прилагат инхалатора[32], което съкращава времето на обучение за използване на устройството.

В заключение, при терапия с DuoResp Spiromax се наблюдава контрол на астмата при 65.9% и намаляване на тежестта на симптомите на ХОББ при 16.2%. Пациентите съобщават за умерено до високо придържане към DuoResp Spiromax. По-голямата част от тях са много удовлетворени от своя инхалатор и го намират за лесен за използване, поддържайки високи нива на удовлетворение. n

книгопис:

 1. Lasmar L, Camargos P, Champs NS, et al. Adherence rate to inhaled corticosteroids and their impact on asthma control. Allergy 2009; 64:784–789. doi:10.1111/j.1398-9995.2008.01877.
 2. Murphy AC, Proeschal A, Brightling CE, et al. The relationship between clinical outcomes and medication adherence in difficult-to-control asthma. Thorax 2012;67: 751–753. doi:10.1136/thoraxjnl-2011-201096.
 3. Baddar S, Jayakrishnan B, Al-Rawas OA. Asthma control: importance of compliance and inhaler technique assessments. J Asthma 2014;51:429–434. doi:10.3109/ 02770903.2013.871558.
 4. Cerveri I, Locatelli F, Zoia MC, Corsico A, Accordini S, de Marco R. International variations in asthma treatment compliance: the results of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Eur Respir J. 1999;14:288–294.
 5. Restrepo RD, Alvarez MT, Wittnebel LD, Sorenson H, et al. Medication adherence issues in patients treated for COPD. Medication adherence issues in patients treated for COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008;3:371–384. doi:10.2147/ COPD.S3036.
 6. Davis KH, Su J, Gonzalez JM, Trudeau JJ, Nelson LM, Hauber B, Hollis KA, et al. Quantifying the importance of inhaler attributes corresponding to items in the patient satisfaction and preference questionnaire in patients using Combivent Respimat. Health Qual Life Outcomes 2017;15:201.
 7. Chrystyn H, Small M, Milligan G, Higgins V, Gil EG, Estruch J. Impact of patients’ satisfaction with their inhalers on treatment compliance and health status in COPD. Respir Med. 2014;108:358–365. doi:10.1016/j. rmed.2013.09.021
 8. Small M, Anderson P, Vickers A, Kay S, Fermer S. Importance of inhaler-device satisfaction in asthma treatment: real-world observations of physician- observed compliance and clinical/patient-reported outcomes. Adv Ther. 2011;28:202–212. doi:10.1007/ s12325-010-0108-4.
 9. Virchow JC, Rodriguez-Roisin R, Papi A, Shah TP, Gopalan G. A randomized, double-blinded, double-dummy efficacy and safety study of budesonide-for- moterol Spiromax compared to budesonide-formo-terol Turbuhaler in adults and adolescents with persistent asthma. BMC Pulm Med. 2016;16:42.
 10. Price DB, Thomas V, Richard Dekhuijzen PN, et al. Evaluation of inhaler technique and achievement and maintenance of mastery of budesonide/formoterol Spiromax compared with budesonide/formoterol Turbuhaler in adult patients with asthma: the Easy Low Instruction Over Time (ELIOT) study. BMC Pulm Med. 2018;18:107.
 11. European Respiratory Society (ERS) White Book. 2013. Chapter 13: Chronic obstructive pulmonary disease. http://www.erswhitebook.org/chapters/chronic- obstructive-pulmonary-disease/ (2013). Accessed 11 Oct 2019.
 12. Schnell, K. et al. The prevalence of clinically-relevant comorbid conditions in patients with physician-diagnosed COPD: a cross-sectional study using data from NHANES 1999-2008. BMC Pulm. Med. 2012;12: 26.
 13. Herland, K., Akselsen, J. P., Skjønsberg, O. H. & Bjermer, L. How representative are clinical study patients with asthma or COPD for a larger “real life” population of patients with obstructive lung disease? Respir. Med.2005; 99, 11–19.
 14. Job van der Palen, I. Cerveri, Nicolas Roche, et al. DuoResp Spiromax adherence, satisfaction and ease of use: findings from a multi-country observational study in patients with asthma and
 15. COPD in Europe (SPRINT). JOURNAL OF ASTHMA 2019; https://doi.org/10.1080/02770903.2019.1634097.
 16. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure for hypertension control. J Clin Hypertension 2008; 10:348–354. doi:10.1111/j.1751-7176.2008.07572.
 17. Morisky DE, DiMatteo MR. Improving the measurement of self-reported medication nonadherence. J Clin Epidemiol. 2011;64:258–263.
 18. Nicolas Roche, Vicente Plaza Vibeke Backer, Job van der Palen et al. Asthma control and COPD symptom burden in patients using fixed-dose combination inhalers (SPRINT study.npj Primary
 19. Care Respiratory Medicine 2020 ;30:1 ; https://doi.org/10.1038/s41533-019-0159-1 .
  N. Roche, V. Plaza, V. Backer et al. Asthma control and COPD symptom burden: results from a multi-country observational study (SPRINT) in patients using fixed dose combination (FDC) inhalers. ERJ 10.1183/13993003.congress-2018.PA1006.
 20. Braido, F. et al. Determinants and impact of suboptimal asthma control in Europe: the international cross-sectional and longitudinal assessment on asthma control (LIAISON) study. Resp. Res.2016; 17:51.
 21. Price, D., Fletcher, M. & van der Molen, T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) study. Npj Prim. Care Resp. Med. 2014;24: 14009.
 22. Miravitlles, M. et al. Evaluation of criteria for clinical control in a prospective, international, multicenter study of patients with COPD. Resp. Med. 2018;136:8–14.
 23. Kruis, A. L. et al. Primary care COPD patients compared with large pharmaceutically-sponsored COPD studies: an UNLOCK validation study. PLoS ONE 2014; 9:90145.
 24. Vestbo J, Anderson JA, Calverley PMA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Knobil K, Willits LR, Yates JC, Jones PW. Adherence to inhaled therapy, mortality and hospital admission in COPD. Thorax 2009;64: 939–943. doi:10.1136/thx.2009.113662
 25. Suissa S, Ernst P, Benayoun S, Baltzan M, Cai B. Low-dose inhaled corticosteroids and the prevention of death from asthma. N Engl J Med. 2000;343: 332–336. doi:10.1056/NEJM200008033430504.
 26. Sanduzzi, A. et al. COPD: adherence to therapy. Multidiscip. Resp. Med. 9, 60 (2014). 30. Plaza, V. et al. Validation of the ‘Test of the Adherence to Inhalers’ (TAI) for asthma and COPD patients.
 27. J. Aerosol Med. Pulm. Drug Deliv. 2016;29, 142–152.
 28. Lavorini, F. et al. Effect of incorrect use of dry powder inhalers on management of patients with asthma and COPD. Respir. Med. 2008;102, 593–604.
 29. Shikiar R, Rentz AM. Satisfaction with medication: an overview of conceptual, methodologic, and regulatory issues. Value Health 2004;7:204–215. doi:10.1111/j. 1524-4733.2004.72252.x.
 30. Price D, Harrow B, Small M, Pike J, Higgins V. Establishing the relationship of inhaler satisfaction, treatment adherence, and patient outcomes: a pro- spective, real-world, cross-sectional survey of US adult asthma patients and physicians. World Allergy Organ J. 2015;8:26. doi:10.1186/s40413-015-0075-y.
 31. De Backer W, Devolder A, Poli G, Acerbi D, Monno 36. R, Herpich C, Sommerer K, Meyer T, Mariotti F. Lung deposition of BDP/formoterol HFA pMDI in healthy volunteers, asthmatic, and COPD patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2010;23:137–148. doi: 10.1089/jamp.2009.0772.
 32. Sandler N, Hollander J, Långstro€m D, Santtila P, et al. Evaluation of inhaler handling errors, inhaler perception and preference with Spiromax, Easyhaler and Turbuhaler devices among healthy
 33. Finnish volunteers: a single site, single visit crossover study (Finhaler). BMJ Open Resp Res. 2016; 3:e000119. doi:10.1136/bmjresp-2015-000119.
 34. Ronmark P, Jagorstrand B, Safioti G, Menon S, Bjermer L. Comparison of correct technique and preference for Spiromax, Easyhaler and Turbuhaler a single-site, single-visit, crossover study in inhaler- naïve adult volunteers. Eur Clin Respir J. 2018;5:1529536. doi:10.1080/20018525.2018.1529536.
 35. Bosnic-Anticevich S, Callan C, Chrystyn H, et al. Inhaler technique mastery and maintenance in healthcare professionals trained on different devices. J Asthma 2018;55:79–88. doi:10.1080/02770903.2017.1310227.