Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 76 Next Page
Page Background

ISSN 1314-0345

02

2 0 1 7

СКАНИРАЙ С GSM

ÓÍÃ è

ÎÔÒÀËÌÎËÎÃÈß

фокус на броя

проф. д-рИваПеткова

СПЕЦИАЛЕН

ГОСТ:

Началник на Клиниката по очни

болести, УМБАЛ „Александровска”,

гр. София

НОВОСТИ В

ЛЕЧЕНИЕТО НА

ГЛАУКОМАТА

Глаукомата е сред водещите

причини за нелечима слепота в

света. Броя на заболелите към

2013 год. е 64.3 млн., като се

очаква той да се увеличи до 76.0

млн. до 2020 г.

Бактериален ендофталмит

Честотата му в развития свят е ниска 0.1-0.08%

Риносинуити

Честотата им нараства от 2% до 16%

Световъртеж

Вертигото обхваща 54% от случаите на замайване

М Е Д И Ц И Н С КО С П И С А Н И Е З А Л Е К А Р И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

МАРТ