Table of Contents Table of Contents
Previous Page  64 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 84 Next Page
Page Background

64

Брой 06/2017, Година XVII

medinfo.bg

06

А В Г У С Т

2 0 1 7

хиперхоланемия.

Серумните аминотрансферази са

също повишени 2-10 пъти над нор-

мата при 20-60% от пациентите със

сърбеж. Аланинаминотрансферазата

(АЛАТ) е много чувствителен тест за

диагнозата на ICP. Може да надвиши

1000 U/L в изключителни случаи, на-

подобявайки остър вирусен хепатит,

който трябва да се изключи със съот-

ветните серологични тестове. Серу-

мните ЖК и активността на АЛАТ

намаляват бързо след раждането и по

правило се връщат до нормата за ня-

колко седмици.

Серумното ниво на гамаглутамил-

трансферазата (ГГТ) е нормално или

леко повишено в половината от па-

циентките, достигайки до 4 пъти

над горната граница на нормата.

Налице са данни, че повишените

нива на ГГТ показват нарушена

MDR3 функция, докато ГГТ е нор-

мална в случаите на BSEP-свързани

форми на естроген-асоциирана холес-

таза, аналогично на формите на про-

гресивна фамилна интрахепатална

холестаза (PFIC).

Нивото на алкалната фосфатаза (АФ)

може да надвишава 7-10 пъти норма-

та. АФ се повишава през втория и

третия триместър на бременност-

та, главно в резултат на продукцията

на плацентарния изоензим. Затова е

трудно да се интерпретира и не е по-

лезен тест в диагнозата на холеста-

зата на бременността.

Протромбиновото време е нормално.

Може да бъде удължено при развитие

на дефицит на вит. К, който трябва

да бъде лекуван преди раждането.

Диагноза

Диагнозата ICP се основава на наличи-

ето на сърбеж, появяващ се по време

на бременността, който е свързан с

повишени серумни аминотрансферази

и/или ЖК, след изключване на други

причини за абнормни чернодробни тес-

тове. Симптомите и лабораторните

отклонения спонтанно преминават

след раждането. Чернодробна биопсия

рядко е необходима за диагнозата на

ICP. Когато се извърши, показва чиста

холестаза, с жлъчни тромби (запушал-

ки) в хепатоцитите и каналикулите.

Диференциална

диагноза

Множество заболявания, протичащи

със сърбеж, трябва да се имат пред-

вид в диференциално-диагностично

отношение (кожни заболявания, алер-

гични реакции, бъбречни и хематоло-

гични заболявания).

ICP рядко може да е свързана с друго

чернодробно заболяване, характерно

за бременността, като хиперемезис

гравидарум (в първия триместър), в

третия триместър – с прееклампсия,

остра чернодробна стеатоза на бре-

менността, HELLP синдром (Hemolysis,

Elevated Liver enzyme levels and Low

Platelet count). Интеркурентни причи-

ни за чернодробна болест по време на

бременност са остър вирусен хепа-

тит, цитомегаловирусна инфекция, ал-

кохолен хепатит, както и лекарстве-

но чернодробно увреждане. Инфекция

на пикочните пътища може да предиз-

вика холестаза или да бъде свързана с

ICP. Хроничното чернодробно заболя-

ване може да се влоши по време на бре-

менността или да бъде установено за

първи път през този период. Необхо-

димо е изключване и на обтурационна

холестаза по време на бременност.

Изход за майката

Прогнозата за майката е добра. Симп-

томите преминават бързо след раж-

дането, заедно с нормализиране на

чернодробните показатели. Холеста-

зата се повтаря при следваща бре-

менност в 45-70% от случаите. ICP не

е противопоказание за приложението

на орални контрацептивни средства,

като това може да започне след нор-

мализиране на чернодробните показа-

тели. Персистирането на абнормни

тестове налага обсъждане на друга

подлежаща хронична чернодробна бо-

лест. По правило дългосрочната прог-

ноза за майката е добра. Скорошни

проучвания във Финландия и Швеция

обаче намират, че пациентките с ICP

имат значително увеличен риск за

жлъчнокаменна болест, неалкохолна

чернодробна цироза и хепатит С. Това

подчертава важността от провеж-

дане на серологични тестове за хепа-

тит С при всички пациентки с ICP.

Изход за плода

Холестазата на бременността уве-

личава риска от преждевременно

раждане (до 19-60%). Активното ръ-

ководене и индуциране на раждането

поради риска от интраутеринна фе-

тусна смърт може би са отговорни

за по-високия процент недоносени.

Други наблюдавани усложнения са на-

личие на мекониум в амниотичната

течност (27%), брадикардия на плода

(14%), смърт на плода (0.4-4.1%), които

са свързани с нива на ЖК над 40 μmol/L.

В патогенезата на усложненията на

плода се обсъжда ролята на ЖК или

техните токсични метаболити. ЖК

индуцират контракции на хорионните

съдове на плацентата, чувствител-

ността на миометриума на здрави

жени към окситоцина се повишава

под действието на холевата кисели-

на. Холевата киселина (при животни

– агнета) стимулира мотилитета на

дебелото черво, увеличавайки отде-

лянето на мекониум в околоплодната

течност. В проспективно проучване

Ние произвеждаме

над 200 млрд.

червени клетки

всеки ден.

ФАКТ