Table of Contents Table of Contents
Previous Page  37 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 76 Next Page
Page Background

списание МЕДИНФО

37

АЛЕРГОЛОГИЯ

с пациента е кратък, интензивен

и пациентът трябва да има въз-

можност да избере болезнената

тема, ако се нуждае от споделяне

и помощ.

Терапевтът е гид, ментор,

катализатор и помага на паци-

ента да разкрие своя проблем и

да се опита да намери пътя за

разрешаването му, който ще

освободи хоризонт за придържане

към изписваната медикаментозна

терапия.

Противоалергичната терапия и необ-

ходимият за нея алианс лекар-пациент

винаги докосва и психосоматични про-

блеми, които могат да гарантират

добро или недостатъчно придържане

(adherence) към лечението.

Програмата на GINA (Глобалната ини-

циатива за терапия и поведение при

астма) препоръчва на лекуващия алер-

голог следните правила, с цел постига-

не на добро придържане на пациента

към терапията

[14]

:

Ангажиране в интерактивен диалог.

Окуражаване на болния с добра

прогноза.

Емпатия и съчувствие при различни

обстоятелства.

Обстойна и индивидуална инфор-

мация за заболяването и начина на

лечение.

Поставяне на конкретни тера-

певтични цели, обратна връзка и

преоценка на резултатите.

книгопис:

1. Вълчева Т. Планирана краткотрайна психотерапия в психосоматичната медицина.

Психосоматична медицина. 5, 1997, 2, 54-58.

2. Вълчева Т. Патогенетични механизми на бронхиалната хиперреактивност. В: Клинична

алергология, София, Изд. Знание, 2001, 110-114.

3. Вълчева Т. , М.С. Коли Основни принципи във философията на познанието и поведенче-

ски стереотипи в японската и в европейската култура, отразени в психодинамичната

и в когнитивно-поведенческата психотерапия. Психосоматична медицина VIII,

2000,1/2, 59-62.

4. Вълчава Т.,Пл. Яковлиев, М. Петкова, Н. Таковска. Качество на живот при болни с

бронхиална астма в ремисия. Психосоматична медицина, 9, 2001, 1, 31-36.

5. Вълчева Т., Пл. Яковлиев, Е. Паскова, Н. Таковска. Качество на живот при болни от

бронхиална астма- теоретични аспекти. Психосоматична медицина.XIII, 2005, 1, 20-26.

6. Вълчева Т., Пл. Яковлиев, Н. Таковска и др. Измерване качеството на живот при

алергични ринити. Психосоматична медицина. XIV, 2006, 2, 91-96.

7. Иванов Вл., Т. Вълчева, Н. Таковска и др.Психосоматични аспекти при алергичните

заболявания. Психосоматична медицина VIII, 2000, 1/2, 77-82.

8. Комсийска Д., Т. Вълчева, Пл. Яковлиев. Личностови особености и реакции при болни с

бронхиална астма. Психосоматична медицина 2, 1994, 2, 30-32.

9. Комсийска Д., Пл. Яковлиев, Т. Вълчева и др. Психосоматичен профил при болни от брон-

хиална астма и от уртикария – васкулит. Психосоматична медицина, 3, 1995, 2, 53-55.

10. Balint M. The doctor, his patient and the illness. New York. International Universities Press,

1957.

11. Bloom B.L. Short-term Psychоthеrapy. Boston, Allyn& Bacon, 1992.

12. Bousquet J.Quality of life. J. Allergy Clin. Immunol. 108, 2001, 5, 258-259.

13. Donner C.F. Methods of assessment of quality of life. Eur. Resp.Rev. 7, 1997, 42, 43-45.

14. Dubois E. J. Anthony. Allergic Diseases and Quality of live. Global atlas of Allergy, EAACI,

2014, 264-265.

15. Fava G.A., N. Sonino, T.N.Wise. The Psychosomatic Assessment. Strategies to improve Clinical

Practice. Basel, Karger V., 2012.

16. Freud Sigmund. Gesamelte Werke, Bd 11, Frankfurt M. Springler V.,1966.

17. Iamandescu J. B.Psychoneuroallergy, Basel, Karger AG, 2012.

18. Juniper E.F. Impact of upper respiratory allergic diseases on quality of life. J. Allergy Clin.

Immunol. 101, 1998, 386-391.

19. Juniper E.F. The value of quality of life in asthma. Eur. Respir. Rev. 7, 1997, 49, 333-337.

20. Mario Amore, C. Antonucci, E. Bettini et al.Asthma and alexithymia. Eur. Resp. News, XXII,

2014, 1, 34-40.

oблекчава

алергиите през цялата година

Повече свобода

За допълнителна информация: Ю СИ БИ България ЕООД

1407 София, кв. Лозенец, ул. Любата 15, ап.10-11

тел.: (02) 962.30.49, 962.99.20; факс: (02) 962.30.51

Xyzal

®

5 mg филмирани таблетки е лекарствен продукт, подходящ за възрастни и деца над 6 години.

Съдържа левоцетиризинов дихидрохлорид. Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката.

© UCB 2018 Всички права запазени. BG/XY/1802/0001 А199/06.10.2016

5 mg филмирани таблетки

се приема

ВЕДНЪЖ ДНЕВНО

при алергичен ринит и уртикария