Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 76 Next Page
Page Background

40

Брой 03/2018, Година XVIII

medinfo.bg

03

А П Р И Л

2 0 1 8

Дисбиозата

е характерна черта на

атопичния дерматит. Още от 70

-те

го-

дини на миналия век е доказано значе-

нието на Staph. aureus за обострянето

на заболяването, както и ролята на

формираните от него биофилми. Пара-

лелно с това намалява количеството

на останалите коменсали

(Табл. 1)

.

При атопичен дерматит генетични-

те дефекти на физичната бариера

(напр. FLG и SPINK5) и имунният отго-

вор (напр. IL-4 и IL-13) на кожата водят

до усилване на увреждането на бари-

ерната функция на кожата

(Фиг. 2)

.

Намаленият кожен бариерен отговор

повишава чувствителността на кожа-

та към алергени.

Кожата става суха и сърбежът води

до по-голям физически стрес върху

вече увредената кожна бариера. Пони-

жената кожна бариерна функция води

до повишаване на рН на кожата, ув-

режда адхезията на кератиноцитите,

повишава се сериновата протеазна

активност и възпалението.

При остър Th2 отговор също се нама-

лява продукцията определени антими-

кробни пептиди. Това играе важна роля

при дисбиозата на кожния микробиом

по време на обостряне на AД, която

се характеризира с повишена колони-

зация на S. aureus на фона на намале-

но цялостно микробно разнообразие.

Колонизацията със S. аureus увеличава

тежестта на AД чрез секретиране на

различни вирулентни фактори (хемо-

лизин алфа или алфа токсин, стафило-

кокови суперантигени, фенол-разтво-

рими модулини и др.), които увреждат

бариерата на кожата и увеличават

възпалението.

Други механизми, свързани с ролята на

дисбиозата на микробиома на кожата

предстоят да бъдат изяснени в пато-

генезата на AД. Освен фундаментално

значение проучванията върху кожния

микробиом имат и терапевтичен ас-

пект с оглед преодоляване на дисбио-

зата.

книгопис:

1. Brandwein M, D Steinberg and S Meshner. Microbial biofilms and the human

skin microbiome. npj Biofilms and Microbiomes (2016) 2:3 ; doi:10.1038/

s41522-016-0004-z.

2. Chen YE1, Tsao H. The skin microbiome: current perspectives and future

challenges. J Am Acad Dermatol. 2013, 69, 143-55.

3. Kennedy EA, J Connolly, J O’B. Hourihane et al.Skin microbiome before

development of atopic dermatitis: Early colonization with commensal

staphylococci at 2 months is associated with a lower risk of atopic dermatitis at

1 year. J Allergy Clin Immunol, 2017, 166-172.

4. Mańkowska-Wierzbicka D, J Karczewski, A Dobrowolska-Zachwieja et al. The

microbiome and dermatological diseases. Postepy Hig Med Dosw (online),

2015; 69: 978-985.

5. Williams MR and R Gallo The Role of the Skin Microbiome in Atopic Dermatitis.

Curr Allergy Asthma Rep (2015) 15:65.

т а б л и ц а 1

ПРОМЕНИ В КОЖНИТЕ КОМЕНСАЛИ ПРИ АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

Нормална атопична кожа

Кожна лезия

Actinobacteria (phylum)

- Corynecbacterium (genus)

- Propionibacterium (genus)

- Rothia (genus)

- Actinomyces (genus)

Намалено количество

Bacteroidetes (phylum)

- Prevotella (genus)

Без промяна

Proteobacteria (phylum)

- Alphaproteobacteria (class)

- Betaproteobacteria (class)

- Gammaproteobacteria (class)

Намалени

Firmicutes (phylum)

- Streptococcus (genus)

- Staphylococcus (genus)

- Streptococcus/Granulicatella

- Granulicatella (genus)

Намалени Streptococcus и

Granulicatella.

Увеличен абсолютен брой и

относителен дял на Staphylococcus.

ф и г у р а 2