Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 76 Next Page
Page Background

42

Брой 03/2018, Година XVIII

medinfo.bg

03

А П Р И Л

2 0 1 8

С

ъставът на липидите в епи-

дермиса играе основна роля

в изпълнението на бариерна-

та функция на кожата. При атопичен

дерматит някои от серамидите са

структурно променени или синтезира-

ни в инсуфициентни количества. Нару-

шенията на епидермалната бариерна

функция се дължат също на мутации

или вариации на филагрините. Тази

дисфункция на филагрините осигурява

по-лесен достъп на алергените.

Атопичният дерматит е едно от

най-значимите социално-икономически

заболявания в днешно време. Той пред-

ставлява сложен научен пъзел, поста-

вен пред полезрението на всички

дерматолози, педиатри и

алерголози. Един от основни-

те въпроси, който занимава

клиницистите и научните

работници вече повече от 30

години, е този за primum movens на

хроничната възпалителна реакция при

атопичния дерматит. Тук си противо-

борстват две теории – дерматоло-

гичната доктрина, при която основни-

ят проблем на болестта се състои в

изначален дефект на епидермалната

бариера, и имунологичната доктрина,

чийто постулат е в полза на първичен

дефект в имунната система.

Схващането за нарушена бариерна

функция на епидермиса при атопичния

дерматит бива наложено от години и

се основава на една комплексна ситу-

ация, чието обяснение на молекулярно

ниво все още не е напълно изяснено, но

следните изменения играят важна роля:

Водното съдържание на stratum

corneum остава непроменено.

Повишена трансепидермална загуба

на вода.

Повишен пермеабилитет.

Намалено количество на епидермал-

ните липиди.

Абнормен синтез на серамиди.

Хипотрофични мастни жлези.

Stratum corneum на епидермиса се със-

тои от богати на протеини клетки,

положени в интерцелуларен матрикс

от неполярни липиди, които са органи-

зирани в слоеве. При това решаваща

роля в чувствителното равновесие

между физичната и механична бари-

ерна функция играе съставът на ли-

пидите – в частност на холестерола,

на свободните мастни киселини и на

серамидите. Някои от серамидите

са структурно променени или синте-

зирани в инсуфициентни количества

при атопичен дерматит. Серамид-

ният синтез подлежи на комплексен

контрол от многобройни ензими –

сфингомиелиназа, бетаглюкоцеребро-

зидаза, серамидаза, сфингомиелин де-

ацилаза, чиито нива в кожните лезии

варират. „UP” регулацията на протеа-

зите и загубата на протеазни инхиби-

тори допринасят за персистиране на

възпалението. В този процес особено

важна роля играят и кератиноцитите,

които, изпълнявайки бариерната си

д-р Маргарита

Къчева,

д-р Мариела

Хитова

Клиника ЕвроДерма,

гр. София

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

ПРИ ДЕЦА

Новости и особености на поведение

Основният проблем при атопичен дерматит се състои в изначален

дефект на епидермалната бариера поради повишена трансепи-

дермална загуба на вода, повишен пермеабилитет, намалено

количество на епидермалните липиди, абнормен синтез на сера-

миди и хипотрофични мастни жлези.

До момента,

когато една

жена е на 60

год., тя ще е

произвела и

изхвърлила

около 450

яйцеклет-

ки.

ФАКТ