Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 76 Next Page
Page Background

списание МЕДИНФО

43

ДЕРМАТОЛОГИЯ

функция, са в състояние да произвеж-

дат цитокини в значителни количест-

ва: интерлевкин-1, тумор некроти-

зиращ фактор-алфа и интерлевкин-6

действат не само като потенциални

митогени за кератиноцититите и за

липидната синтеза, но участват и в

инициацията на неалергичните локал-

ни възпалителни реакции.

За адекватна бариерна функция на

епидермиса способства и регулира-

нето на епидермалната хомоеста-

за от филагрините. Нови генетични

проучвания показаха, че мутации или

вариации на филагрините могат да

бъдат асоциирани не само с особени

форми на ихтиоза, но и с нарушения

на епидермалната бариерна функция,

каквито могат да бъдат открити при

пациенти с атопичен дерматит. Тази

дисфункция на филагрините осигурява

по-лесен достъп не само на алергени-

те, но същевременно и на иританти-

те, което е важна компонента в раз-

витието на пруритус.

Терапевтичният подход при атопичен

дерматит варира в зависимост от

възрастта на пациента и вида на кли-

ничните манифестации. Лечението е

комплексно, подходът – индивидуален,

и нерядко постигането на трайна ре-

мисия е истинско „изкуство”. Основни-

ят принцип на локалната терапия е да

се възстанови бариерната функция на

увредената кожа чрез употребата на

разнообразни емолиенти – те хидра-

тират кожата и така способстват

за нормалното функциониране на ин-

тактния епидермис, който не позво-

лява пенетрацията на алергени и ми-

кроорганизми и значително намалява

риска от рецидив на болестта.

За целта се използват разнообразни

емолиенти. С тях се постига овлажня-

ване (хидратиране) и/или омазняване

на кожата. Макар че не съдържат ак-

тивни лекарствени субстанции, полза-

та от приложението им е огромна и са

задължителни при абсолютно всички

болни с атопичен дерматит. Продук-

ти, като зехтин, бадемово олио, бял

вазелин и др., все още не са загубили

своето значение и могат да бъдат

използвани, макар че като част от

състава на съвременните емолиенти,

а не употребени като самостоятелно

средство, дават по-добри клинични ре-

зултати. С добавянето на 3-10% урея

се постига по-добра хидратация, но

при някои болни с атопичен дерматит

тя причинява дразнене. Препаратите

с урея могат да се прилагат само в

случаите с изразена лихенификация и

без никаква ексудация, като по прин-

цип не се препоръчват при деца на

възраст под 2 години.

Нанасянето на емолиента е добре да

се предшества от хладка баня с мак-

симална продължителност около 5-10

минути. Честите бани с добавени

специални масла в детското корито

или във вана спомагат за по-доброто

хидратиране и омазняване на кожата.

Маслата задържат водата върху кожа-

та и възпрепятстват изпарението и.

При деца баните са подходящи до три

пъти дневно, а при възрастни е доста-

тъчно да се правят два пъти дневно.

Желателно е след банята кожата да

не се избърсва веднага, а да се остави

влажна. Пациентите се съветват да

нанасят емолиентите върху влажна

кожа, равномерно по цялото тяло, с

цел да се подобри проникването и за-

държането на водата в роговия слой.

Ако се налага употребата на активни

лекарствени субстанции, то те тряб-

ва да се нанасят преди емолиентите.

Трябва да се избягват климатици и

отоплителни вентилатори, които

изсушават въздуха. Препоръчват се

овлажнители за стаите или слагане на

мокри кърпи върху радиаторите.

Честите разходки на чист въздух,

игрите, смяната на климата са в съ-

ображение при тези деца. Излизането

на слънце и аерацията на тялото през

лятото са много полезни за намалява-

нето на рецидивите.

Препоръчва се носене на широки свет-

ли памучни дрехи, както и внимателно

изготвяне на елиминационен храните-

лен дневник на детето.

Атопичният дерматит може да на-

прави децата по-чувствителни и

дразними, но не бива да се акценти-

ра върху поведението им, напротив:

игнорирайте своенравността им и

поощрявайте интелигентността на

тези деца!