Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 76 Next Page
Page Background

44

Брой 03/2018, Година XVIII

medinfo.bg

03

А П Р И Л

2 0 1 8

Л. Цанкова,

К. Рачева,

Л. Константинова,

М. Хитова,

Ж. Казанджиева

Клиника Евродерма,

гр. София

ЛЕЧЕНИЕ НА

HERPES SIMPLEX И

CONDYLOMATA ACUMINATА

С VIROUT

Клиничен опит

Ключови думи:

херпес симплекс,

кондиломата

акумината,

Virout

Извършена е оценка на терапевтичната ефикасност на локалната и перорална форма на препарата Virout при лечението

на пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (Herpes simplex recidivans) и кондиломата акумината – венерически брада-

вици (Condylomata acuminata). В проучването са включени 26 пациенти, от които 14 с рецидивиращ херпес симплекс (6 с

лабиален херпес и 8 с генитален) и 12 с кондиломата акумината. При всички пациенти е проведено комбинирано лече-

ние с Virout per os 2x1 табл. дневно и Virout cream локално – 3 до 5 пъти дневно. Контролните изследвания и клиничното

наблюдение на пациентите бе извършено през 1

, 2

и 3

месец от лечението. Получените резултати бяха следните: 8

пациенти без прояви на рецидиви на херпес симплекс, 4 с чувствително разреждане на рецидивите и 2 с чести рецидиви;

10 пациенти с кондиломата акумината са с негативни изследвания и без клинични проява, 1 пациент с един рецидив по

време на проследяването и 1 с чести рецидиви.

Анализът на резултатите дава основание да се препоръча назначаване на двете форми на Virout в зависимост от продъл-

жителността на симптомите, предишно лечение и съпътстващи усложнения. Ефектът от употребата е с много задоволител-

ни резултати и спокойно може да се препоръчва при пациенти с такива заболявания.

Въведение

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС

Herpes simplex е често срещано вирус-

но заболяване на кожата и лигавиците,

характеризиращо се с болезнен, групи-

ран визикулозен обрив на еритемна

основа, с хронично-рецидивиращ ход.

Вирусът на херпес симплекс е кариот-

ропен ДНК-вирус от херпесната група.

Идентифицирани са два различни ви-

русни щама: първи и втори тип. Кли-

нично инфекциите от I и II тип вируси

се отличават до известна степен по

локализацията. Тип 1 (HSV1) предизвик-

ва промени с периорална (фациална)

локализация (herpes labialis). При тип 2

(HSV2) се засягат придимно аногени-

талната област, седалището и често

пръстите на ръцете (herpes genitalis,

perianalis). Заболяването се предава по

време на сексуален контакт с парт-

ньор, който има активни промени.

Най-често гениталният херпес се сре-

ща във възрастта от 15 до 30 години.

Рискови фактори са клетъчен имунен

дефицит, свързан с хронични улцера-

тивни промени.

За лечение се използват антивирусни

средства:

1.

Нуклеозидни аналози (етиологично

лечение) – ацикловир (Zovirax), виро-

лекс (Virolex) и др.

2.

Интерферони – интeрферон алфа,

интeрферон гама.

3.

Химически несвързани съединения

за локално приложение – пандавир,

риодоксол.

КОНДИЛОМАТА АКУМИНАТА

Сondylomata acuminata (венерически