Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 76 Next Page
Page Background

списание МЕДИНФО

45

ДЕРМАТОЛОГИЯ

брадавици) се причинява от човешкия

папиломен вирус (human papilloma virus,

HPV) и е една от най-често предавани-

те инфекции по полов път. Характе-

ризира се с вегетиращи островърхи

лезии на малка основа по кожата и ли-

гавиците на гениталната и перианал-

на област. Открити са повече от 70

гeнотипа на човешкия папилома вирус.

Някои типове (6, 11, 16, 34, 42-44, 53-55,

57, 58) предизвикват доброкачествена

епителна хиперплазия на кожата с „ни-

сък риск“, а други (16, 18, 30, 31, 33, 35,

39,42, 45, 51, 52, 56, 58 и 66) са потенци-

ално онкогенни (с „висок риск“), водещи

до пораждането на ракови заболявания

на шийката на матката и други лига-

вици. Инфекцията се предава предим-

но по полов път и перинатално на но-

вороденото от заразената майка. В

цервикса или вулвата на 40-70% от же-

ните може да бъде доказана човешка

папилома вирусна ДНК. Автоинокулаци-

ята от екстрагенитални форми е мно-

го рядка. Гениталната HPV-инфекция

може да протича и без образуване на

кондиломи и тази субклинична форма е

заразна.

Основните начини на лечение на забо-

ляванията, предизвикани от инфекции

от папиломни вируси са хирургическо

отстраняване, диатермална коагула-

ция, криотерапия, електрокаутериза-

ция или CO

2

лазер, както и третиране

с подофилин, 5-флуороарацил, трихло-

роцетна киселина или имиквимод

(imiquimod, Aldara).

Наскоро в клиника ЕвроДерма имахме

възможността да проведем клинично

изпитване на едно ново средство за

перорална (таблетки ) и локална (крем)

употреба с търговското име Virout.

Пациенти и

методи

От март 2017 г. до август 2017 г. бяха

наблюдавани 26 пациенти с рицидиви-

ращ херпес симплекс и венерически

брадавици (кондиломата акумината).

Пациентите бяха 17 мъже и 9 жени, на

възраст от 21 до 67 год. Диагнозата бе

поставена въз основа на клинични кри-

терии и вирусологично изледване (HPV).

Разпределението на болните по въз-

раст и дагнози са представени на

Табл.

1

и

Табл. 2.

Проведено бе лечение с Virout

таблетки и Virout крем при 14 пациенти

с рецидивиращ херпес симплекс (1 и 2 ),

при 10 пациенти с нискорисков тип HPV

и 2 пациенти с високорисков тип HPV.

Virout таблетки съдържа:

ехинацея 0.6% 200 mg, куркума 80 mg,

ехинацея 4% 80 mg, фолиева киселина

200 μg, D-биотин 50 μg.

Virout крем съдържа:

докозанол, алое вера гел, куркумин,

бета глюкан и екстракт от Амла.

Дозировка и

продължителност

на терапията

При всички пациенти се проведе лече-

ние с 2х1 таблетки дневно и локално

третиране с крем три пъти дневно.

Продължителността на терапията бе

3 месеца, а при високорисковите скри-

нингови резултати – 6 мес. Пациенти-

те бяха проследявани ежемесечно.

Критерии за повлияване:

Клинична ремисия – пълно изчез-

ване на кожните лезии и липса на

рецидив.

Голямо подобрение – поява на един

рецидив и на единични лезии.

Без ефект – поява на рецидивиращи

лезии през целия период по време на

лечението и проследяването.

Резултати

Повлияването на пациентите в резул-

тат на проведеното лечение са по-

казани на

Табл. 3

и

Табл. 4

. При 8 паци-

енти с рецидивиращ херпес симплекс

(57.1%) се наблюдава клинична ремисия,

4 пациенти (28.6%) са с голямо подо-

брение и двама (14.3%) са без ефект.

При пациентите с папиломна генитал-

на инфекция се наблюдава: клинична ре-

мисия при 10 (83.4%) от провежданата

терапия; с голямо подобрение 1 (8.3%)

и без ефект 1 (8.3%). Рецидивите (при

двама от болните) са наблюдавани при

носителите на нискорисков тип HPV.

т а б л и ц а 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ПО ВЪЗРАСТ

Възраст – години

21-30

31-40

41-50

51-60

над 61

общо

Брой болни

7

8

8

2

1

26

% спрямо общия брой

26.9

30.8

30.8

7.7

3.8

100.00

т а б л и ц а 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ПО ДИАГНОЗИ

Заболяване

Мъже

Жени

Condylomata

acuminata

10 мъже

1 с високорисков тип HPV

2 жени

1 с високорисков тип HPV

Herpes labialis

recidivans

1 мъж

5 жени

Herpes genitalis

recidivans

4 мъже

4 жени