Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 76 Next Page
Page Background

46

Брой 03/2018, Година XVIII

medinfo.bg

03

А П Р И Л

2 0 1 8

Обсъждане

Вираут е ново средство за лечение

на рецидивиращи форми на херпес

симплекс и кондиломата акумината,

което се понася много добре и е удоб-

но за употреба. Ефектът се дължи

до голяма степен на разнообразните

свойства, които носят съставките

на продукта.

Ехинацея

– Echinacea purpurea е едно

от най-важните и добре познати ле-

чебни растения в света, принадлежа-

щи към семейство Asteraceae. Този

вид традиционно се използва като

общоукрепващо средство в комплекс-

ното лечение на редица заболявания.

Важни съставки на растението са

смоли, етерични масла, производни

на кафеената киселина (цикориева и

кафеоилвинена), алкамиди, полизахари-

ди и флавоноиди. Редица проучвания

показват, че алкамидите участват

в имуномодулаторните свойства на

екстракта от ехинацея. Те потискат

активността на ензима циклооксиге-

наза, което обуславя специфичното им

противовъзпалително действие. Иму-

ностимулиращата активност на рас-

тението и съдържащите го продукти

се дължи на активацията на макрофа-

гите и фагоцитоза. Полизахаридите

стимулират продукцията на цитокини

от левкоцитите. Водният екстракт

от Eсhinacea purpurea е активен сре-

щу ацикловир-устойчиви и ацикловир-

резистентни щамове както на херпес

симплекс 1, така и на херпес симплекс

2, докато хексановият екстракт от

корена на растението и цикориевата

киселина инхибират херпес симплекс 2.

Куркуминът

(diferuloylmethan) e oс-

новният компонент на растението

куркума, използвано като подправка

и лечебно растение в индийската

народна медицина. Известен е с ан-

титуморните си, антиоксидантни и

противовъзпалителни свойства. Про-

тивовъзпалителното действие би

могло да се дължи на инхибиране на

левкотриените. Куркуминът намалява

HSV инфективността и забавя репли-

кацията на HSV1 и инхибира IE генната

експресия. Извлек от куркумин, прите-

жаващ модулиращо въздействие върху

имунната система, може да играе хе-

мозащитна роля, инхибираща изявата

на протеините Е6 и Е7, нарушаващи

разчитането на кода на HPV18 с анти-

оксидантно въздействие.

Амлата

(Phyllantus emblica) е широко-

листно дърво или храст, принадлежащ

към семейство млечкови. Амлата рас-

те в Китай, Индия и Индонезия и се

използва като противовъзпалително

средство, предимно при проблеми с

гърлото и като антипиретик в тра-

диционната китайска, тибетска и

аюрведическа медицина. Полифенол-

ното съединение, изолирано от P.

emblica инхибира ин витро инфекцията

при херпес симплекс 1 и 2 тип. Съеди-

нението инхибира вътрешноклетъч-

ния растеж на HSV1 за продължително

време и блокира експресията на раз-

лични гени, свързани с вирусната ДНК

репликация.

Недостигът на фолиева киселина

може да е причина за клетъчна имунна

недостатъчност. Предразположение-

то към персистиране на HPV вируса и

прогресирането към неоплазия на ма-

точната шийка, като че ли нарастват

при недостиг на фолиева киселина.

Докозанол

е наситен мастен алкохол

и се използва като противовирусно

средство.

Според нашия клиничен опит комбини-

раният противовъзпалителен, анти-

вирусен и антиоксидантен ефект пра-

вят Virout един много добър вариант

за лечение и превенция на рецидивите

на херпес симплекс и гениталните па-

пилома вирусни инфекции, като има

определено място сред другите сред-

ства на избор в тази група.

книгопис:

1. Дурмишев А., Н. Берова, К. Праматаров Практически подходи при лечението на

полово-предаваните болести, “Българска терапевтична школа” (1995); 52-58.

2. Muller-Jakic B, Breu W, ProbstleA, RedlK, Greger H, Bauer R. In vitro inhibition of

cyclooxygenase and 5-lipoxygenase by alkamides from Echinacea, Planta Med (1994); 60:

37-40.

3. C. H. Liu and H. Y. Huang, Antimicrobial activity of Curcumin-loaded myristic acid

microemulsions against Staphilococcus epidermidis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin,

(2012) vol. 60, no 9, pp 1118-1124.

4. S. B. Cultay, J. Doroghazi, M. E. Roemer and S. J. Triezenberg “Curcumin inhibits herpes

simplex virus immediate-early gene expression by a mechanism independent of p300/CBP

histone acetyltransferase activity against herpes simplex virus type 2” (2008) Virology, (2008)

vol. 373, no. 2, pp 239-247.

5. B. K. Prusty and B. C. Das, Constitutive activation of transcription factor AP-1 in cervical cancer

and suppression of human papillomavirus (HPV) transcription and AP-activity in HeLa cells by

curcumin, International Journal of Cancer (2005), vol. 113, no. 6, pp. 951-960.

т а б л и ц а 3

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С HSV1 И HSV2

Клинично повлияване

Всичко

n %

Таблетки и крем

n %

Клинична ремисия

8 57.1

8 57.1

Голямо подобрение

4 28.6

4 14.3

Без ефект

2 14.3

2 7.1

Всичко

14 100.0

14 50.0

т а б л и ц а 4

КЛИНИЧЕН ЕФЕКТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С CONDYLOMATA ACUMINATA

Клинично повлияване

Всичко

n %

Таблетки крем

n %

Клинична ремисия

10 83.4

10 83.4

Голямо подобрение

1 8.3

1 8.3

Без ефект

1 8.3

1 8.3