Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 76 Next Page
Page Background

48

Брой 03/2018, Година XVIII

medinfo.bg

03

А П Р И Л

2 0 1 8

д-р Димитрина

Гулева

1

,

проф. д-р Соня

Мáрина

2

,

доц. д-р Жана

Казанджиева

1

1

Катедра по

дерматология и

венерология, МФ,

МУ-София

2

Катедра по инфек-

циозни болести,

паразитология и

дерматовенерология,

МУ-Варна

ФЕНОКСИЕТАНОЛ

НОВИЯТ/СТАР АЛЕРГЕН СРЕД

КОНСЕРВАНТИТЕ

Честотата на алергичния контактен дерматит

се увеличава с всяка изминала година. Епи-

кутанното тестуване е стандартна процедура

за определяне на контактната свръхчувстви-

телност. Към настоящия момент са известни

повече от 3000 алергена. Сред топ алерге-

ните, предизвикващи алергични реакции, са

кoнсервантите. Те се използват в козметична-

та индустрия с цел удължаване трайността на

продуктите и предотвратяване на замърсява-

нето им.

Клиничен случай

Касае се за 62-годишна жена със сър-

бящ обрив по кожата на подбедрици-

те след неколкократни намазвания

с омазняващ продукт за тяло. Тя съ-

общава за дългогодишна давност на

хронична венозна недостатъчност и

стазисни промени по гърба на стъпа-

лата и подбедриците.

Симетрично по кожата на двете под-

бедрици, с предимно засягане на лява

подбедрица, се наблюдават еритем,

везикуло-булозни лезии и жълтеникави

крусти, а по периферията – еритемни

папули

(Фиг. 1)

. Клиничната картина

се допълва от хиперпигментации по

дорзалната повърхност на стъпалата

и долната трета на подбедриците.

Не се установяват отклонения от па-

раклиничните изследвания. Проведе се

епикутанно тестуване с европейска-

та стандартна серия (S-100), както и

„as is“ тестуване със „заподозрения“

емолиент. Отчитането се извърши

на 48

-мия

и 72

-рия

час, съгласно правилата

на Европейското дружество по кон-

тактен дерматит

[1]

. Епикутанното

тестуване със стандартната серия

беше отрицателно, но се установи

силно положителна реакция на мяс-

тото на „as is“ тестуването с емоли-

ента. След подробно анализиране на

състава на емолиента за консерван-

ти, парфюми, емулгатори и други въз-

можни алергени, като предполагаем

причинител се идентифицира консер-

вантът феноксиетанол. С последния

се проведе допълнително тестуване

предвид литературните данни за не-

говия алергичен потенциал

(Фиг. 2)

.

Приложи се системна антихистамино-

ва и локална кортикостероидна тера-

пия, която даде добър резултат. При

пациентката се назначиха лекарстве-

ни и козметични препарати, които не

съдържат феноксиетанол като кон-

сервант.

Дискусия

Едни от първите консерванти, из-

вестни на пазара, са парабените. Ня-

колко години след въвеждането им в

козметиката започва описанието и на

алергични реакции към тях. Този факт

е изненадващ, защото парабените не

могат да преминат през нормалната

неувредена кожна бариера и следова-

телно не могат да предизвикат сенси-

билизация.

Оказва се, че при нарушена кожна ба-

риера (напр. хронична екзема, стазен

дерматит и др.) парабените свободно

преминават през роговия слой, пое-

мат се от Лангерхансовите клетки и

предизвикват контактен дерматит

по класическия патофизиологичен ме-

ханизъм. Това е така нареченият „па-

рабенов парадокс“, който доведе до

многократно увеличаване на алергич-

ните реакции към парабени и накара

много лекарствени и козметични фир-

ми да потърсят други консерванти

за продуктите си. В козметичните

реклами се появи надписът „без пара-

бени“, а свободното място за консер-

вант се зае от метилдибромоглута-

ронитрил. За съжаление се оказа, че

последният е с много по-голям алер-

генен потенциал и от парабените.