Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 76 Next Page
Page Background

списание МЕДИНФО

49

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Поради това той е включен на 26

-та

позиция в групата на алергените в Ев-

ропейската стандартна серия. Много

бързо метилдибромоглутаронитрил

се замести от нов консервант (ка-

тон), който е смес от метилизоти-

азолинон и метилхлороизотиазолинон.

Макар и по-бавно, сенсибилизацията

към метилизотиазолинон се увелича-

ва в целия свят и двата консерванта

са включени към Европейската стан-

дартна серия на 23

-та

позиция (катон –

смес от метилхлоризотиазолинон, и

метилизотиазолинон) и 29

-та

позиция

(само метилизотиазолонон). През 2014

г. тези консерванти са изтеглени от

„leave on“ козметиката в ЕС, а през

2018 г. предстои отстраняването им

и от измивните „rinse off“ продукти.

След дълго търсене на „перфектния“

консервант с минимален алергичен

потенциал, като добър кандидат се

открои феноксиетанолът. Като хи-

мично съединение той е известен

под различни имена – Phenoxyethanol,

2-Phenoxyethanol, rose ether, phenyl ce-

llosolve и ethylene glycol monophenyl.

Среща се и като комбинация от ме-

тилдибромоглутаронитрил и фенокси-

етанол в съотношение 1:4 под името

Euxyl K 400.

Феноксиетанолът

представлява гли-

колов естер и на външен вид е без-

цветна мазна течност. В природата

може да се открие в цикорията и зе-

ления чай. Синтезира се и изкуствено,

за да се използва в промишлеността.

Основно се прилага като консервант

в козметичните продукти. Има анти-

микробно действие срещу бактерии,

дрожди и плесени. Може да се използ-

ва и като мек дезинфектант. Прите-

жава слаб анестезиращ ефект и може

да намали временно усещанията при

нанасяне на болезнени кожни участъ-

ци. Феноксиетанолът има аромат и

може да промени мириса на продукта.

В козметичните продукти се открива

в хидратизиращи средства, сенки за

очи, фон дьо тен, фотозащита, спира-

ла за очи, моливи за очи, шампоани, чер-

вила, измивни продукти за тяло, кремо-

ве за ръце, руж, бои за коса, спрей за

коса, балсами за устни, лосиони, лако-

ве за нокти, бебешки мокри кърпички,

бебешки лосиони и сапуни, кремове за

бръснене, дезодоранти, пасти за зъби,

аромати и депилатоари. Може да се

намери дори и в много „натурални“

съставки.

Освен в козметиката и ле-

карствата той се използва в мастила-

та, репелентите, багрилата, антисеп-

тиците, ваксините, спермицидните

желета и гелове за ултразвук

[2]

.

Фено-

ксиетанолът се прилага също и като

стабилизатор на парфюми и сапуни

[3]

.

Поглъщането на феноксиетанол може

да бъде токсично за деца и да причи-

ни повръщане, диария и невротоксич-

ност. Поради тези потенциално

тежки странични ефекти концентра-

цията на феноксиетанол в козметич-

ни и други продукти не може да над-

хвърля 1% от състава

[4]

.

При концентрация >1% феноксиетанол

е възможно възникване на алергични и

иритиращи реакции, влошаване на съ-

ществуваща екзема, репродуктивна

или невротоксичност, както и възпа-

ление на очите и белите дробове. Опи-

сани са няколко случая на уртикария

[5]

.

Освен това кърмачките не трябва да

използват козметика, която съдържа

феноксиетанол, за да се избегне кон-

тактът на новороденото или бебето

с химикала

[6]

.

Проучване на 43 продукта

показва, че само една четвърт от тях

съдържат феноксиетанол в концен-

трация повече от 0.6%. Средната кон-

центрация е около 0.46

[7]

.

Диагностиката на

алергични реак-

ции към

феноксиетанол

се поставя

въз основа на епикутанно тестуване.

Използва се

в концентрация 1.0% във

вазелин. Европейската икономическа

общност относно козметичните про-

дукти и регулациите на Европейския

съюз за козметичните средства одо-

бряват този консервант да бъде в

концентрация до 1%

[8]

.

Лечението на алергичните реакции

към

феноксиетанол

е в зависимост

от клиничната картина, като за успо-

кояване на симптомите се използват

локални кортикостероиди и калций-не-

вринови инхибитори, както и емолиен-

ти. При феноксиетанол-индуцирана ур-

тикария се прилага перорална терапия

с антихистамини. Разбира се, трябва

да се използват продукти без консер-

ванти или с консерванти, различни от

феноксиетанол и Еуксил 400. Трябва да

се проверява и консервантът във вак-

сините, защото те също могат да го

съдържат. Тези правила важат само за

пациенти с доказана алергия към този

консервант. При липса на алергична

реактивност феноксиетанолът в коз-

метичните продукти е безопасен.

книгопис:

1. Johansen JD, Aalto-Korte K, Agner T et al. European Society of contact dermatitis guideline for

diagnostic patch testing – recommendation on best practice. Contact Dermat 2015; 73:195.

2. Chasset, F., Soria, A., Moguelet, P. et al. Contact dermatitis due to ultrasound gel: A case report

and published work review. J Dermatol. 2016; 43(3):318-20.

3. Cosmetic Ingredient Review Expert Panel. Final report on the safety assessment of

Phenoxyethanol. J Am College of Toxicol 1990, 9(2):259-277.

4. Bohn S, Bircher AJ.Phenoxyethanol-induced urticaria. Allergy. 2001; 56(9):922-3.

5. U.S. Food and Drug Administration. FDA warns consumers against using Mommy’s

Bliss Nipple Cream. Available Online:

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/

PressAnnouncements/2008/ucm116900.htm. Accessed September 16, 2015.

6. Troutman JA., Rick DL., Stuard SB. et al. Development of a physiologically-based

pharmacokinetic model of 2-phenoxyethanol and its metabolite phenoxyacetic acid in rats and

humans to address toxicokinetic uncertainty in risk assessment. Regul Toxicol Pharmacol.

2015; 73(2):530-43

7. Phenoxyethanol Available Online:

http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/

phenoxyethanol.

Accessed September 14, 2015.

ф и г у р а 2

ф и г у р а 1